INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

E-formularze

 

gdzie załatwić/ procedura załatwiania / formularze do pobrania
Wydanie pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa

Wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Wydział Budownictwa

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby

Wydział Budownictwa

Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych

Wydział Budownictwa

Wydanie zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego

Wydział Budownictwa

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wydział Budownictwa

Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z operatu ewidencyjnego

Wydział Geodezji

Udostępnianie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych

Wydział Geodezji

Koordynacja dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Wydział Geodezji

Kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydział Geodezji

Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu przeznaczonej do dożywotniego użytkowania osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę

Wydział Geodezji

Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu pod budynkiem osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę

Wydział Geodezji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Wydział Geodezji

Wydanie decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów

Wydział Geodezji

Uzgadnianie projektów zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem ochrony gruntów rolnych Wydział Geodezji
Udostępnianie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłaszanych prac. Wydział Geodezji
Udostępnienie informacji publicznej

Starostwo Powiatowe

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Starostwo Powiatowe

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok lub prochów

Wydział Spraw Obywatelskich

Protokół odbioru rzeczy znalezionej

Wydział Organizacyjny

Rejestracja pojazdów; wydawanie zaświadczenia o posiadaniu pojazdu; wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych; wydawanie tablic tymczasowych; wycofanie pojazdu z ruchu; czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział Komunikacji

Wydanie prawa jazdy; wydawanie wtórników praw jazdy oraz wymiana praw jazdy; wydawanie międzynarodowych praw jazdy; wymiana prawa jazdy wystawionego za granicą; wydawanie cofniętych i zatrzymanych praw jazdy

Wydział Komunikacji

Wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, wydawanie licencji na transport drogowy rzeczy lub osób

Wydział Komunikacji

Wydanie / wymiana karty wędkarskiej

Wydział Ochrony Środowiska

Rejestracja sprzętu do połowu ryb

Wydział Ochrony Środowiska

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Zezwolenie na transport odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Zgłoszenie do rejestru prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów

Wydział Ochrony Środowiska

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wydział Ochrony Środowiska

Wpis do rejestru zwierząt egzotycznych

Wydział Ochrony Środowiska

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne

Wydział Ochrony Środowiska

Zgłoszenie instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Wydział Ochrony Środowiska

Udzielenie pomocy prawnej rzecznika ds. konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zbiórki publiczne –

18 lipca 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Więcej informacji na stronie www.zbiorki.gov.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/