Informacja Starosty Giżyckiego o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu giżyckiego

Giżycko, dnia 20 czerwca 2024 r.

WG.6641.14.2024

INFORMACJA STAROSTY GIŻYCKIEGO

z dnia 20 czerwca 2024 r.

o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków powiatu giżyckiego, w zakresie identyfikatorów budynków i lokali, do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie § 44 ust 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219)  stosownie do  art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752), §18 ust. 1 pkt 1), §20 ust. 1 pkt 1) oraz załącznika nr 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

informuję

o zmianie identyfikatorów obiektów bazy danych ewidencji gruntów i budynków, dla terenu całego powiatu giżyckiego, w zakresie budynków i lokali, numerowanych obecnie do poszczególnych obrębów ewidencyjnych, w miejsce dotychczas stosowanej numeracji do działki ewidencyjnej.

Wprowadzona zmiana jest wynikiem realizacji obowiązku dostosowania przez Starostę Giżyckiego bazy danych ewidencji gruntów i budynków do znowelizowanych przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków stosownie do § 44 ust 4 winno nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2024 r.