Informacje z MCK OHP w Giżycku – Działamy dla Was

logoAgnieszka Zdanewicz pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Giżycku serdecznie zaprasza do udziału w programie autorskim pt. „Na starcie dorosłego życia” młodzież uczącą się dziennie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bezrobotną i poszukującą pracy, w tym również zagrożoną wykluczeniem społecznym, osoby z kategorii NEET oraz „inni” (osoby powyżej 25 roku życia) zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach inicjatywy. Założeniem programu jest aktywizacja zawodowa młodzieży z terenu powiatu giżyckiego poprzez umożliwienie zdobycia nowych kompetencji, umiejętności o znaczeniu zawodowym oraz doświadczenia zawodowego, które podniosłyby ich konkurencyjność na rynku pracy.

Cele programu:
 przybliżenie młodzieży wiedzy na temat rynku pracy, jego struktury i mechanizmów,
 kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia i sporządzenia dokumentów aplikacyjnych,
 promowanie postaw kreatywnych odnoszących się do samozatrudnienia.

Zapraszam,
Agnieszka Zdanewicz
pośrednik pracy

Młodzieżowe Centrum Kariery
Ochotniczych Hufców Pracy
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 30
tel. (87) 428 13 03