Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie sytuacji szpitali powiatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W imieniu Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego apelujemy o pilną interwencję w sprawie sytuacji finansowej szpitali powiatowych naszego województwa. Szpitale powiatowe naszego województwa odnotowują rosnące straty. Powodem jest zarówno niezrozumiała dla nas polityka zdrowotna rządu, ale też:

  • nierówne traktowanie szpitali powiatowych (Szpitale powiatowe Warmii i Mazur mają np. niższą stawkę za dobo karetkę, niższe stawki dla Izby Przyjęć i SOR niż szpitale w innych województwach),
  • nierówne traktowanie podmiotów działających w tych samych zakresach: publicznych NiŚOZ i niepublicznych POZ. Środki finansowe dla POZ w roku 2019 zwiększone zostały o 8 % dla NiŚOZ tylko o 4 %.

Apelujemy o zapłatę za świadczenia wykonane ponad limit wynikający z kontraktu z NFZ. Brak zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Szpitale nie mają własnych środków na pokrycie kosztów świadczeń, za które NFZ nie płaci, gdyż wykonano je ponad zakontraktowane limity.

Apelujemy o waloryzację wyceny świadczeń, poprzez uwzględnienie w wycenie wzrostu cen, oraz wzrostu płacy minimalnej. Utrzymanie wyceny świadczeń na poziomie roku 2015 czy 2017 pogarsza i tak bardzo trudną sytuacje finansową szpitali powiatowych.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną nie tylko koszty pracownicze szpitali. Rosną również ceny usług: higiena szpitalna, usługi prania i żywienia.

Wraz ze wzrostem cen energii rosną koszty bezpośrednie szpitali oraz koszty usług gdzie energia elektryczna jest czynnikiem cenotwórczym (np. badania MR, tomografia).

Wartość kontraktów powinna uwzględniać przynajmniej te najważniejsze wzrosty, które nie tylko powodują wzrost kosztów bezpośrednich szpitali, ale powodują również wzrost cen dostaw i usług zewnętrznych.

Apelujemy o przekazanie szpitalom środków na wzrost wynagrodzeń zagwarantowany ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dramatyczna sytuacja finansowa szpitali powoduje powstanie zatorów płatniczych. Dostawcy naliczają odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych, doliczając do nich rekompensatę za koszty odzyskania należności w kwocie stanowiącej równowartość 40 euro od każdej dostawy.

Zgłaszamy wniosek o modyfikację zapisów art. 10.1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych poprzez wykluczenie możliwości korzystania z prawa do rekompensaty od publicznych zakładów zdrowotnych. Nie poprawi to sytuacji finansowej szpitali, ale spowolni jej dramatyczne pogarszanie się.

Wymienione powyżej problemy to tylko część kłopotów z jakimi muszą się borykać na co dzień dyrektorzy szpitali powiatowych. Do nich dochodzą problemy z kadrą medyczną powodujące stale rosnące żądania płacowe (brak lekarzy na oddziałach szpitalnych), wymagania dla poszczególnych oddziałów (np. takie same wymagania dla dużych i małych oddziałów pediatrycznych), bardzo niskie płace pracowników administracyjnych (płaca minimalna uzyskiwana jest dzięki 20% dodatkom stażowym), brak środków na zakup nowoczesnego sprzętu, zobowiązania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, czy też dostosowania szpitala do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych oraz wiele, wiele innych.

Mając na uwadze realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego województwa apelujemy o wypłatę nadlimitów, zwiększenie wyceny świadczeń na rok 2019, przekazanie środków na ustawowy wzrost wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych (a nie tylko wybranych).

Za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego województwa, odpowiadamy nie tylko my, odpowiada za nie również rząd, a w szczególności Ministerstwo Zdrowia.                                                                        

                                                                                                                                                                                      Jan Harhaj
Przewodniczący
Konwentu Powiatów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

 

Lidzbark Warmiński, 11 kwietnia 2019 roku