INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

Projekt edukacyjny „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w ZSKŚiA

W dniu 16  października 2018 r.  w siedzibie IPN w Białymstoku odbyła się inauguracja II edycji  ogólnopolskiego projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. W otwarciu uczestniczyli  dr Paweł Warot- naczelnik OBEN IPN, Jarosław Wasilewski  BBH IPN oraz Krzysztof Jodczyk OBEN IPN. (więcej…)

XI Zawody Strzeleckie Samorządów o Puchar Starosty Giżyckiego

10 listopada br. z okazji Święta Niepodległości na strzelnicy Sekcji Strzeleckiej Sokół Ryn k. Canek odbyły się XI Zawody Strzeleckie Samorządów o Puchar Starosty Giżyckiego. W tym roku z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości walczyło 8 drużyn. Przed przystąpieniem do konkurencji strzeleckich Zawodnicy, Organizatorzy w towarzystwie Pana Starosty odśpiewali Hymn Polski – wszystkie zwrotki. (więcej…)

Pozdrowienia z Sewilli

20 uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przebywających na praktykach zagranicznych w Hiszpanii także świętowało rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. (więcej…)

Co warto robić w życiu?

Zmiany na rynku pracy, rosnąca liczba informacji na temat zawodów i ścieżek kształcenia powodują, że młodzieży trudno jest samodzielnie określić dla siebie kierunki rozwoju. Aby zmniejszyć ryzyko pochopnych i nieprzemyślanych decyzji w szkole odbywają się różne działania z zakresu doradztwa zawodowego. Czym się zająć i co warto robić w życiu? Na to pytanie pomagają odpowiedzieć licealistom absolwenci (więcej…)

Uroczysty apel z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Dnia 09 listopada 2018 r. o godz. 11.11 I Liceum Ogólnokształcące włączyło się w akcję „Rekord dla Niepodległej” śpiewając hymn na szkolnym boisku i ustawiwszy się w napis „I LO”. 13 listopada br. odbyła się w szkole uroczystość związana z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. (więcej…)

W Wigilię Starostwo będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Giżycku będzie nieczynne. W zamian za to Urząd będzie pracować 15 grudnia (sobota) w godz. 8:00-16:00.

W hołdzie Niepodległej…

9 listopada 2018 r. pracownicy Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku uczestniczyli w ostatnim spotkaniu z cyklu: Wieczory dla Niepodległej pt.  „W hołdzie Niepodległej”. W czasie spotkania wybrzmiały utwory z różnych okresów literackich – fragmenty prozy i wiersze. Podniosły patriotyczny nastrój wzmocniła wystawa przygotowana przez Dariusza Matyjasa (więcej…)

Sprawozdanie z mobilności do Turcji

Trzeciego listopada 2018 r. o godzinie 4:00 rano rozpoczęła się nasza przygoda z Turcją. Już w samolocie do Istambułu oślepiło nas słońce i zauroczył błękit tureckiego nieba. Jeszcze jeden lot i byliśmy na rozgrzanej płycie lotniska Adana. Tam już czekała na nas grupa ze Słowacji i Hakan Demir – organizator mobilności i koordynator turecki. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

Starosta Giżycki (Administrator)

informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: ul. Zamkowa 58B, 95-200 Pabianice, nr tel.: 42 307 08 75 wew. 1 lub pod adresem e-mail: biuro@elitpartner.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji).
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 18. usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 21. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 22. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 23. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.giodo.gov.pl/