INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

Młodzieżowy Festyn Sportowy w Alytus

16 października, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych wspólnie z litewskim partnerem – Administracją Miejską Alytus, zorganizował Młodzieżowy Festyn Sportowy w Alutus. Tym wydarzeniem uczczono 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę oraz podsumowano 10 letnią współpracę obu samorządów. (więcej…)

Uroczyste Obchody Dnia Edukacji Narodowej w SOSW w Giżycku

Dnia 15 października 2018 r. w SOSW w Giżycku obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość zostali zaproszeni nie tylko nauczyciele i uczniowie Ośrodka, ale i byli pracownicy placówki oraz dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Giżycku i wieloletni przyjaciel szkoły – Małgorzata Czopińska, a także wicedyrektor instytucji – Ryszard Należyty. (więcej…)

Szkoła Policealna na koncercie Bóg-Honor-Ojczyzna

Włączając się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Szkoła Policealna miała zaszczyt uczestniczyć w koncercie edukacyjno-patriotycznym pt: BÓG – HONOR – OJCZYZNA w wykonaniu Zespołu Muzycznego i Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. (więcej…)

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do nagrodzenia pracowników szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki. (więcej…)

Sala II LO po termomodernizacji

19 października 2018 r. zakończona została termomodernizacja sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego. Planowany termin zakończenia prac przewidziany był na 14 grudnia. Wykonawca wykonał prace 2 miesiące przed terminem. (więcej…)

Zajęcia dla mam w Parku Wodnym Wilkasy


Zachęcamy do udziału w zajęciach „Gimnastyka dla przyszłej mamy” oraz „Gimnastyka dla mamy i malucha”, które będą odbywały się w każdy wtorek i czwartek (od 6 listopada 2018 r.) w Parku Wodnym Wilkasy. (więcej…)

OŚWIADCZENIE STAROSTY GIŻYCKIEGO
dotyczące procesu sądowego z „Grupą Nowy Szpital” Szczecin

          Informuję Państwa, że w dniu 01.10.2018r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku po ponad 3,5 letnim postępowaniu zobowiązał Powiat Giżycki do złożenia oświadczenia woli w sprawie sprzedaży 67% udziałów spółce Grupa Nowy Szpital w Szczecinie. (więcej…)

Badanie satysfakcji klienta 2018

Od 18 października do 30 listopada 2018 r. prowadzone jest w Starostwie Powiatowym w Giżycku badanie satysfakcji klienta. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili czasu i wypełnienie ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Urzędu. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

Starosta Giżycki (Administrator)

informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: ul. Zamkowa 58B, 95-200 Pabianice, nr tel.: 42 307 08 75 wew. 1 lub pod adresem e-mail: biuro@elitpartner.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji).
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 18. usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 21. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 22. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 23. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.giodo.gov.pl/