INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

Sprawozdanie z mobilności do Turcji

Trzeciego listopada 2018 r. o godzinie 4:00 rano rozpoczęła się nasza przygoda z Turcją. Już w samolocie do Istambułu oślepiło nas słońce i zauroczył błękit tureckiego nieba. Jeszcze jeden lot i byliśmy na rozgrzanej płycie lotniska Adana. Tam już czekała na nas grupa ze Słowacji i Hakan Demir – organizator mobilności i koordynator turecki. (więcej…)

INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku: (więcej…)

Spotkanie na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy

6 listopada br. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz nauki samobadania piersi zorganizowane przez Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek” w ramach realizacji zadania „Jest jak jest – mam wybór” współfinansowanego przez Powiat Giżycki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. (więcej…)

Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości

Dnia 9 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku pod opieką pań: Alicji Śmierskiej, Elżbiety Kobielskiej, Ewy Ostrowskiej, Danuty Grzywacz oraz pana Witolda Pacześniaka. (więcej…)

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Animator czasu wolnego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza na szklenie pn. „Animator czasu wolnego”, które odbędzie się w terminie 08-09 grudnia 2018r. (sobota – niedziela, w godz. 9.00-15.30 w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, budynek GOKiR). (więcej…)

Konkurs poezji patriotycznej „Na Patriotyczną Nutę”

08.11.2018r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku przystąpili do współzawodnictwa w konkursie recytatorskim polskiej poezji patriotycznej „Na Patriotyczną Nutę”. (więcej…)

IV Wojewódzki Konkurs Humanistyczny „Obrazy słowem malowane”

W dniu 25.10.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie odbył się IV Wojewódzki Konkurs Humanistyczny „Obrazy słowem malowane”. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem: „Obrazy i portrety sławnych Polaków”. (więcej…)

Święto Niepodległości pełne sukcesów

Dwa zdecydowane zwycięstwa Beaty Pokrzywińskiej-Osior, oraz drugie i trzecie miejsce jej męża Bartłomieja – to bilans wydmińskiego małżeństwa po minionym weekendzie. 10 listopada br. biegacze z Wydmin startowali w Ogonkach koło Węgorzewa. Tam rozegrano kolejną edycję Jesiennego Święta Biegów. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

Starosta Giżycki (Administrator)

informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: ul. Zamkowa 58B, 95-200 Pabianice, nr tel.: 42 307 08 75 wew. 1 lub pod adresem e-mail: biuro@elitpartner.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji).
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 18. usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 21. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 22. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 23. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.giodo.gov.pl/