27.5 C
Giżycko
14 sierpnia 2022

Wiadomości

Utrudnienia w ruchu pojazdów w okolicy Twierdzy Boyen w związku z organizacją wyścigów kolarskich

W związku z organizacją imprezy „Milko Mazury MTB Etap 6 Giżycko – Bitwa o Twierdzę Boyen” , która odbędzie się w dniach 14-15 sierpnia 2022 roku w Giżycku, Stowarzyszeniu "Luz Grupa" zostało wydane zezwolenie ...

Zmiany w organizacji ruchu na Alei 1 Maja

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” od dnia 11.08.2022r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z rozpoczęciem drugiego etapu prac budowlanych. UWAGA: Ze względu na to, iż do...

Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lipcu 2022 roku

Według stanu na koniec lipca 2022 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1152 bezrobotnych, w tym 616 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 19,0% w porównaniu ze stanem na koniec lipca ubiegłego roku. Analizując...

Operacja Boyen 2022

W dniach 11-14 sierpnia br. z okazji cyklicznie obchodzonego święta Twierdzy Boyen odbędzie się " Operacja Boyen Giżycko". Wśród atrakcji: największa w Polsce I-wojenna inscenizacja historyczna: "Bój o Twierdzę Boyen", defilada, dioramy historyczne, jarmark produktów...

W najbliższą sobotę utrudnienia w ruchu pojazdów w Rynie

W związku z organizacją imprezy "Parada historyczna traktami Rynu", która odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 13.08.2022 w godzinach 12-13, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał zezwolenie na wykorzystanie w sposób szczególny ulic...
AirShow2022

22 edycja Mazury AirShow za nami…

Po dwuletniej przerwie, 6-7 sierpnia br. nad jeziorem Niegocin odbyły się w ramach Mazury AirShow lotnicze pokazy powietrznych akrobacji w wykonaniu samolotów zabytkowych, odrzutowych, wodnosamolotów i śmigłowców. Na pokazach można było zobaczyć: największy zespół akrobatyczny...

11.08.2022 zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową al. 1 Maja

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SP. zo.o. w Gajewie informuje, że 11.08.2022r. zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas realizacji zadania: ,,Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku"- Etap 2, zostanie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji...

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/

Skip to content