INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Wychowawcom, Rodzicom oraz Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych.
Miniony rok szkolny był czasem wytężonej pracy dla całej powiatowej społeczności oświatowej. Za tę pracę serdecznie dziękujemy, gratulując osiągniętych sukcesów. Zasłużyliście na odpoczynek. Niech będzie on pełen wrażeń, udany i bezpieczny. Wyjdźcie ze szkolnych murów, aby przemieniać teorię w praktykę, sprawdzajcie wiedzę, którą zdobyliście, smakujcie życie. Cieszcie się letnim powietrzem, wodą, słońcem, naturą.
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice – kolorowych wakacji!

Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki
Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, która odbędzie się w dniach 21 i 24 czerwca 2019 r. w Giżycku, 24 czerwca 2019 r. w Miłkach, 27 czerwca 2019 r. w Wydminach oraz 2 lipca 2019 r. w Giżycku. (więcej…)

Delegacja Powiatu Giżyckiego na obchodach Dnia Alytusa

W dniach 14 – 15 czerwca br. miasto partnerskie Powiatu Giżyckiego – Alytus – świętowało swoje urodziny. Podczas 2 dni uroczystości mieszkańcy oraz zaproszeni goście wzięli udział w paradzie ulicami miasta, odwiedzili wystawy, koncerty, festiwale. Odbyło się także wiele imprez sportowych. Na uroczystości przybyli przedstawiciele partnerskich samorządów, w tym delegacja Powiatu Giżyckiego w składzie: Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki oraz Monika Łępicka – Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku. (więcej…)

Utrudnienia w ruchu – Procesja Bożego Ciała

Informujemy o utrudnieniach w ruchu w związku z organizacją Procesji Bożego Ciała w dniu 20 czerwca 2019 r. w Giżycku. Procesja rozpocznie się z kościoła świętego Maksymiliana Kolbe w Giżycku przy ul. Wiejska 22 C ok. godz.10.50 i przejdzie ulicami: Wiejską, Polną, Rolniczą, Nowogródzką, Wiejską do kościoła. (więcej…)

Odsłonięcie tablic pamiątkowych w Krzyżanach

09 czerwca 2019 r. na cmentarzu w Krzyżanach koło Rynku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych ku czci mieszkańców Knis i Krzyżan. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Freunde Masurens e.V. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. (więcej…)

Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

12 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. Przedmiotem posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/