WARMIŃSKO – MAZURSKI FUNDUSZ „PORĘCZENIA KREDYTOWE” pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorcom

WARMIŃSKO – MAZURSKI FUNDUSZ „PORĘCZENIA KREDYTOWE” pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w finansowaniu projektów gospodarczych. Cel ten jest realizowany poprzez udzielanie zabezpieczeń w postaci poręczeń do dostępnych na rynku zewnętrznych źródeł finansowania wspomagających działalność inwestycyjną i bieżącą małych i średnich przedsiębiorców. Fundusz udziela poręczeń do kredytów i pożyczek udzielonych przez Instytucje Finansowe, z którymi ma podpisane umowy o współpracy. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza również udzielanie poręczenia kredytu/pożyczki udzielonej przez Instytucję Finansującą, z którą Fundusz nie posiada umowy o współpracy.

Zasady udzielania poręczeń ze środków Regionalnego Funduszu Poręczeń:

1. Maksymalna kwota udzielanego zabezpieczenia do jednego kredytu nie może przekroczyć 60% wartości zabezpieczanego kapitału kredytu lub pożyczki bez odsetek. W przypadku zabezpieczeń konsorcjalnych, Fundusz wraz z inną instytucją poręczeniową może zabezpieczyć maksymalnie 80% wartości kredytu lub pożyczki.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Funduszu, może zwiększyć maksymalną kwotę udzielanego zabezpieczenia do jednego kredytu do wysokości 80% wartości zabezpieczanego kapitału kredytu lub pożyczki bez odsetek.

3. Maksymalne zaangażowanie Funduszu wobec jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 770.000,- zł (w ramach środków z RPO WIM 2007-2013 maksymalna kwota poręczenia wynosi 1.000.000,- zł).

4. Zabezpieczenie udzielane jest na okres od udzielenia poręczenia do momentu uregulowania należności wynikających z umowy kredytowej powiększony o okres wynikający z umowy z Instytucją Finansującą. Maksymalny łączny okres poręczenia nie może przekroczyć 10 lat.

5. Podstawową forma zabezpieczenia poręczenia udzielanego przez Fundusz jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy.

Działalność funduszu na obszarze Powiatu Giżyckiego realizowana jest poprzez Punkt poręczeniowy położony w Giżycku przy ul. Wyzwolenia 2, pok. 201.

Wszelkie pytania i wątpliwości n/t działalności i oferty Funduszu należy kierować do P. Piotra Hubacza pracownika Punktu Poręczeniowego w Giżycku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 87 428-35-27. Informacje można również uzyskać na stronie Funduszu: www.poreczenia-kredytowe.info