Aktualności z RPO WiM 2014-2020

logo - województwoNa stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur 2014-2020 ogłoszono cztery nowe nabory:
– nabór z Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis, nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/17
– nabór z Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/17
– nabór z Działania 7.3 Infrastruktura kolejowa, nr RPWM.07.03.00-IZ.00-28-002/17
– nabór z Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie (tryb pozakonkursowy), nr 11.03.02-IZ-00-28-001/17

Ponadto:

Bezpłatne spotkania i szkolenia:

Szkolenie „Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach RPO WiM 2014–2020? Szkolenie dla początkujących”

Termin: 7–8 listopada 2017 r. w godzinach 8.00–15.30
Miejsce: Ełk, Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie szansą na lepszy biznes”,
Termin: 15 listopada 2017 r. w godz. 10.00–12.45,
Miejsce: Ełk, Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5

Szkolenie „Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach RPO WiM 2014–2020? Szkolenie dla początkujących”

Termin: 13–14 listopada 2017 r. w godzinach 8.00–15.30
Miejsce: Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3

Spotkanie informacyjne „Wsparcie dotacyjne oraz szkoleniowe skierowane do przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich”

Termin: 15 listopada w godzinach 10.00–13.30
Miejsce: Olsztyn, Hotel Park Al. Warszawska 119

Spotkanie informacyjne „Konkursy skierowane do JST z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego w ramach funduszy europejskich”

Termin: 22 listopada 2017r. w godzinach 10.00–13.45
Miejsce: Olsztyn, Hotel Park, Al. Warszawska 119

Zobacz także:

  • Zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-003/17 i nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-004/17) na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy,
    Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej i Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – zakaźne choroby odkleszczowe

I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
IV Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
VII Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020