W czerwcu w Powiecie Giżyckim stopa bezrobocia 7,9%

Według stanu na koniec lipca 2018 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1263 bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 25,4% w porównaniu ze stanem z końca lipca 2017 roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 212 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 298 osób, w tym:

  • 121 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 40,6% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych
  • 5 osób rozpoczęło szkolenie, tj. 1,7%
  • 11 osób rozpoczęło staż, tj. 3,7%
  • 8 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, tj. 2,7%
  • 82 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, tj. 27,5%

Kobiety, zarejestrowane w lipcu br., w liczbie 119 stanowiły 56,1% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego okresu liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 757, stanowiąc 59,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 3,0 pkt proc. więcej niż w końcu lipca 2017 roku.
Spośród bezrobotnych rejestrujących się w lipcu br. – 168 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 79,3% ogółu rejestrujących się. Na koniec omawianego miesiąca w rejestrach urzędu pozostawało 1079 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 85,4% ogółu zarejestrowanych, tj. o 4,6 pkt proc. mniej niż w lipcu 2017 roku.
W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 205 ofertami wolnych miejsc pracy (w tym 33 miejscami pracy subsydiowanej, tj. 16,1% ogólnej liczby miejsc pracy).