Odbyło się piąte posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

 14 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.  Wzięły w nim udział panie Izabela Liedtke oraz Jagoda Nowicka, przedstawicielki Fundacji Cultara CiviCa, prowadzące Centrum Organizacji Pozarządowych Giżycko. Dyskusja miała na celu wymianę doświadczeń oraz próbę wypracowania wspólnych działań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego oraz COP Giżycko na rzecz sektora pozarządowego.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego I kadencji (2015–2017) została utworzona 29 października 2015 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Teresa Piątek – Przewodnicząca Rady – przedstawicielka Fundacji PozytywArt z siedzibą w Rynie,
 • Alicja Kropiewnicka – przedstawicielka Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” z siedzibą w Wydminach,
 • Piotr Krzewiński – przedstawiciel Stowarzyszenia „Kochamy Mazury” z siedzibą w Sulimach,
 • Anna Julianna Górska – przedstawicielka Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” z siedzibą w Giżycku,
 • Sylwia Anna Limanowska – przedstawicielka Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury” z siedzibą w Giżycku,
 • Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie z siedzibą w Giżycku.

2. Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 • Ewa Ostrowska,
 • Jacek Łożyński – Wiceprzewodniczący Rady.

3. Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 • Mirosław Dariusz Drzażdżewski,
 • Zbigniew Piestrzyński,
 • Ryszard Należyty,
 • Kamila Gaińska-Wójcik.

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) do zadań Rady należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady – zgodnie z Regulaminem pracy Rady – należy:

 1. podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 2. dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 3. współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

Posiedzenia Rady są otwarte, może w nich uczestniczyć bez prawa głosu każda zainteresowana osoba. O udzieleniu głosu podczas posiedzenia Rady decyduje Przewodniczący.

Informacje o Radzie i planowanych posiedzeniach znajdą Państwo na stronie internetowej: www.powiatgizycki.pl (zakładka „Sektor pozarządowy” – „Powiatowa Rada Pożytku Publicznego”)

Kontakt:
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
tel.  (87) 428-59-58 wew. 59
e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl