50-lecie giżyckiego „Medyka”

W czerwcu 1962 roku  w wyniku starań miejscowych władz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wyraziło zgodę na utworzenie w Giżycku szkoły pielęgniarskiej. Na zamieszczone w prasie ogłoszenie o naborze do Zasadniczej Szkoły Medycznej Asystentek Pielęgniarskich odpowiedziały zainteresowane zawodem kandydatki. 2 sierpnia 1962 roku dyrektorem nowej szkoły zostaje p. Ewa Drewnikowska. Do pracy w szkole przechodzą pielęgniarki: p. Janina Wieliczko jako nauczycielka zawodu i p. Danuta Dybała (Gudojć) na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego, a w następnym roku szkolnym: p. Weronika Ilewicz, p. Bogumiła Martyńska. 28 kwietnia 1963 roku szkoła uzyskuje lokum przy ul. Sikorskiego 3. 

Od 1964 roku stopniowo przekształcano Zasadniczą Szkołę Asystentek Pielęgniarskich w Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Nauka w szkole trwała 5 lat i kończyła się egzaminem zawodowym oraz egzaminem dojrzałości. Świadectwo dawało pełne kwalifikacje zawodowe i prawo wstępu na wyższe uczelnie.
W latach 1965 – 1974 zatrudniono wielu nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Pracę w liceum medycznym podjęli m. in.: Krystyna Drab, Elwira Jurczyk, Jan Markiewicz, Tadeusz Pachocki, Bronisława Tuszkowska, Ludwika Żagałkowicz, Janina Borak, Barbara Norkowska, Jadwiga Rynkiewicz, Maria Popieluch. Lekarze z miejscowego szpitala realizowali program przedmiotów klinicznych. Byli wśród nich m. in.: Marian Adamski, Anna Haniewicz, Barbara Kwiatkowska, Walentyna Wasilewska, Eugeniusz Węgrzyn, Krystyna Wierzbicka, Jerzy Zarzycki, Jadwiga Żurek.
Szkoła cieszyła się dużą popularnością. Świadczy o tym coroczna ilość zgłoszeń na egzaminy wstępne, przekraczając trzykrotnie liczbę miejsc. Nabór odbywał się do dwóch klas równoległych, w roku szkolnym 1973/1974 utworzono trzeci ciąg.

Przygotowania do nadania imienia patrona i wręczenia sztandaru szkole rozpoczęły się w październiku 1977 roku. Jako patronkę wybrano wybitną polską pielęgniarkę Hannę Chrzanowską. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Oświaty i Wychowania pismem z dnia 16 czerwca 1983 roku wyraziło zgodę na przyjęcie przez szkołę imienia Hanny Chrzanowskiej i posiadanie sztandaru. Uroczystość nadania imienia i wręczenie sztandaru odbyło się 24 stycznia 1985 roku.

W roku szkolnym 1988/89 po raz pierwszy w historii szkoły naukę rozpoczęli dwaj chłopcy, ukończyli ja w 1993 r. z wynikiem bardzo dobrym.

1 września 1990 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Suwałkach utworzono placówkę o nazwie Zespół Szkół nr 1, w którego skład weszły:
– Liceum Medyczne Pielęgniarstwa im. Hanny Chrzanowskiej,
– Liceum Ogólnokształcące nr 2.

Rok szkolny 1991/92 był jednym z najtragiczniejszym w historii szkoły. Harmonijny tok pracy zniweczył tragiczny w skutkach pożar, który ogarnął szkołę od strony internatu nocą 24 września 1991 r. Spaleniu uległ internat, stropy sal lekcyjnych drugiego pietra zostały nadwątlone, a pomieszczenia na pierwszym piętrze i parterze zalane wodą nie nadawały się do użytku. Społeczność szkolna przeżyła ciężkie chwile związane z ratowaniem ocalałego mienia, a także z oczekiwaniem na decyzje władz miasta co do dalszych losów szkoły. Ostatecznie podjęto decyzję o odbudowie pomieszczeń szkolnych i internatu. W międzyczasie zajęcia odbywały się na dwie zmiany w dwóch punktach miasta: w siedzibie Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ulicy Suwalskiej oraz pomieszczeniach dawnego przedszkola SKR przy ul. Daszyńskiego 9. Prace remontowe zakończono w sierpniu 1993 r.

Ostatni absolwenci opuścili mury Liceum Medycznego w czerwcu 1995 r.

Szkołę ukończyło 55 asystentek pielęgniarskich oraz 2064 pielęgniarek dyplomowanych.

Dyrektorzy Liceum Medycznego

Ewa Drewnikowska           1962-1981
Bronisława Tuszkowska    1982-1985
Marian Lemecha              1985-1995

Wicedyrektorzy

Włodzimierz Żygas           1966-1968
Zygmunt Glabas              1968-1969
Ludwika Żagałkowicz       1969-1975
Bronisława Tuszkowska   1975-1981
Maria Popieluch              1982-1990
Teresa Nosewicz              1990-1992
Maria Popieluch              1992-1995
Teresa Słowicka               1992-1995

Po decyzji o zakończeniu kształcenia pielęgniarek w Liceum Medycznym nauczyciele czynili starania związane z utworzeniem Medycznego Studium Zawodowego. W marcu 1993 r. Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach przesłał zarządzenie wojewody w sprawie utworzenia w Giżycku w roku szkolnym 1993/1994 Medycznego Studium Zawodowego Wydział Fizjoterapii, natomiast w grudniu – zgodę na uruchomienie z dniem 1 września 1994 r. Wydziału Pielęgniarstwa. Tak więc w roku szkolnym 1994/1995 w Zespole Szkół nr 1 funkcjonowały trzy szkoły:
– Liceum Medyczne Pielęgniarstwa im. Hanny Chrzanowskiej – ostatnie klasy piąte,
– Medyczne Studium Zawodowe z dwoma wydziałami: fizjoterapii i pielęgniarstwa, z 2,5 cyklem kształcenia
– Liceum Ogólnokształcące nr 2.
Medyczne Studium Zawodowe istniało w latach 1993-2005. W tym czasie rozszerzono ofertę edukacyjną o kształcenie w zawodzie ratownik medyczny (2000 r.), asystent osoby niepełnosprawnej (2002 r.) i technik masażysta (2003 r.). W okresie funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 dyrektorami byli kolejno Marian Lemecha i Bożena Dobrzyńska.

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 1999 r. Zespół Szkół nr 1 został rozwiązany i utworzono dwie szkoły z siedzibą w jednym budynku przy ulicy Sikorskiego 3: Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej oraz II Liceum Ogólnokształcące. Dyrektorem MSZ z dniem 1 września 1999 r. został Cezary Piórkowski.

Uczniowie, poza czasem poświęconym nauce, angażowali się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Służyli pomocą chorym i niepełnosprawnym – dorosłym i dzieciom –  w rehabilitacji i pielęgnacji w warunkach domowych. Opieką obejmowali także pacjentów z chorobą nowotworową we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk”.

Promowali zdrowy styl życia, uczyli zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej, prowadzili pogadanki profilaktyczne z zakresu higieny jamy ustnej, wad postawy u dzieci w przedszkolach i szkołach w Giżycku i sąsiednich gminach.
Wiedzę i umiejętności uczniowie mogli sprawdzać nie tylko podczas zajęć teoretycznych i praktycznych, ale także w rywalizacji drużyn szkół województwa warmińsko-mazurskiego kształcących ratowników medycznych. W turnieju „Złota Godzina” organizowanym od roku 2003 r. młodzież reprezentująca Medyczne Studium Zawodowe odnosiła liczne sukcesy.

Wieloletnią tradycją szkoły jest organizacja Festynów dla Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczy w nich corocznie ponad 100 osób z Giżycka, Węgorzewa, Olecka, Rynu i  Mikołajek. Dzięki ofiarności sponsorów uczestnicy festynów otrzymywali upominki, nagrody za udział w konkursach i słodycze.

Społeczność szkolna uczestniczyła także w przemarszach z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo a także jako wolontariusze podczas Olimpiad  Specjalnych i Mityngów oraz regatach  Żeglarzy Niepełnosprawnych.

Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej ukończyło:
– 286 techników fizjoterapii
– 141 pielęgniarek i pielęgniarzy
– 92 ratowników medycznych
– 67 asystentów osoby niepełnosprawnej
– 23 techników masażystów

Z dniem 1 września 2005 roku Medyczne Studium Zawodowe zmieniło nazwę na Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej. Spowodowane było to reformą szkolnictwa policealnego. Funkcję dyrektora pełni nadal Cezary Piórkowski. Od roku szkolnego 2006/2007 szkoła kształci młodzież na kierunku technik usług kosmetycznych.
19 stycznia 2007 r. naukę ukończył ostatni rocznik kierunku technik fizjoterapii.
Od września 2007 roku szkoła prowadzi kształcenie w systemie zaocznym na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej i technik usług kosmetycznych, od września 2008 roku na kierunku opiekun medyczny. Z dniem 1 września 2012 r. oferta szkoły poszerzyła się o kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny.

Ostanie lata w życiu szkoły to udział w projektach unijnych. W zakończonym  w 2012 r. projekcie „Szkoła z pasją – zawód z przyszłością” z bezpłatnych szkoleń, zajęć specjalistycznych i warsztatów oraz staży zawodowych skorzystało 110 uczniów. 73 % beneficjentów wzięło udział w więcej niż jednej formie wsparcia.

Absolwenci Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku, dzięki udziałowi w projekcie „Szkoła z pasją – zawód z przyszłością”, uzyskali dodatkowe umiejętności z zakresu hydroterapii i odnowy biologicznej oraz ratownictwa medycznego, a uczestnicząc w stażach zawodowych poznali potencjalne miejsca pracy i nabyli doświadczenia przydatnego w przyszłej pracy zawodowej. Jako jedyna szkoła policealna w regionie zapewniła uczniom możliwość rozwoju a pracodawcom doskonale przygotowane, otwarte na zmiany przyszłe kadry medyczne.   

Od 01.09.2011r. szkoła realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Udział w projekcie pod nazwą „Giżycki MEDYK z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego” umożliwi uczniom ukończenie specjalistycznych zajęć z ratownictwa medycznego, poszerzenie wiedzy i umiejętności z fizykoterapii i rehabilitacji oraz podniesie ich kwalifikacje poprzez udział w stażach zawodowych.

Od września 2012 r. szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projektu unijnego pod nazwą „Giżycki MEDYK – najlepszy absolwent na rynku pracy”. Projekt skierowany jest do uczniów kierunków: ratownik medyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych i technik farmaceutyczny.

Uczniowie Szkoły Policealnej nadal angażują się w działania skierowane do osób niepełnosprawnych (wieloletnia tradycja organizowania festynów), prowadzą szkolenia i pokazy z zakresu promocji zdrowia i pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Poza turniejem ratownictwa medycznego „Złota Godzina” rywalizację o miano najlepszych  w roku 2009 r. rozpoczęli uczniowie kierunku technik masażysta. Duety reprezentujące Szkołę Policealną trzykrotnie zdobyły pierwsze miejsce w konkurencji ze szkołami z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i  lubelskiego.

Od 2005 r. uczniowie biorą aktywny udział w akcji honorowego krwiodawstwa – „Wampiriada”. Dotychczas podczas akcji krwiodawstwa na terenie Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej młodzież oddała prawie 130 litrów krwi.

 

 

Źródło informacji: Szkoła Policealna im. H. Chrzanowskiej w Giżycku