Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy

Według stanu na koniec września 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1275 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 8,2% w porównaniu ze stanem z końca września ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 229 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściły 173 osoby, w tym:
– 97 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 56,1% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 19 osób zatrudnienie subsydiowane, tj. 19,6% ogółu podjęć pracy),
– 6 osób bezrobotnych rozpoczęło szkolenie, tj. 3,5%,
– 32 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, tj. 18,5%.
Kobiety, zarejestrowane we wrześniu br., w liczbie 131 – stanowiły 57,2% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 667, stanowiąc 52,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,1 pkt proc. mniej niż w końcu września 2022 roku.
Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 182 osoby nie posiadały prawa do zasiłku, tj. 79,5% ogółu rejestrujących się. Na koniec września br. w rejestrach urzędu pozostawało 1109 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 87,0% ogółu zarejestrowanych – oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 3,7 pkt proc.
W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 128 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 15 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 11,7% ogólnej ich liczby).
Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku