Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy

Według stanu na koniec sierpnia 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1219 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 5,0% w porównaniu ze stanem z końca sierpnia ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 176 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 165 osób w tym:
-96 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 58,2% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 26 osób zatrudnienie subsydiowane, tj. 27,1% ogółu podjęć pracy),
-4 osoby bezrobotne rozpoczęły staż, tj. 2,4%,
-31 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 18,8%.

Kobiety, zarejestrowane w sierpniu br., w liczbie 85 – stanowiły 48,3% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 630, stanowiąc 51,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 0,2 pkt proc. mniej niż w końcu sierpnia 2022 roku.

Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 139 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 79,0% ogółu rejestrujących się. Na koniec sierpnia br. w rejestrach urzędu pozostawało 1055 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 86,6% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 11,5 pkt proc.

W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 129 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 24 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 18,6% ogólnej ich liczby).