Aktualna sytuacja na rynku pracy – grudzień 2023 r.

Według stanu na koniec grudnia 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1487 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 1,3% w porównaniu ze stanem z końca grudnia 2022 roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 197 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 121 osób, w tym:

  • 67 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 55,4% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 22 osoby rozpoczęły zatrudnienie subsydiowane, tj. 32,8% ogółu podjęć pracy),
  • 28 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 23,1%.

Kobiety, zarejestrowane w grudniu 2023 r., w liczbie 85 – stanowiły 43,2% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 770, stanowiąc 51,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,7 pkt proc. mniej niż w końcu grudnia 2022 roku.

Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 137 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 69,5% ogółu rejestrujących się. Na koniec grudnia 2023 r. w rejestrach urzędu pozostawało 1276 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 85,8% ogółu zarejestrowanych – oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 1,3 pkt proc.
W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 34 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 8 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 23,5% ogólnej ich liczby).

 

logo aktualna sytuacja na rynku pracy pup

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku