Aktualna sytuacja na rynku pracy – listopad 2023 r.

Według stanu na koniec listopada 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1411 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 1,7% w porównaniu ze stanem z końca listopada ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 233 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściły 204 osoby, w tym:

  • 121 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 59,3% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 16 osób zatrudnienie subsydiowane, tj. 13,2% ogółu podjęć pracy),
  • 5 osób bezrobotnych rozpoczęło szkolenie, tj. 2,5%,
  • 52 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, tj. 25,5%.

Kobiety, zarejestrowane w listopadzie br., w liczbie 110 – stanowiły 47,2% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 745, stanowiąc 52,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,4 pkt proc. mniej niż w końcu listopada 2022 roku.

Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 176 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 75,5% ogółu rejestrujących się. Na koniec listopada br. w rejestrach urzędu pozostawało 1222 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 86,6% ogółu zarejestrowanych – oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 1,6 pkt proc.
W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 36 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 10 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 27,8% ogólnej ich liczby).

 

logo aktualna sytuacja na rynku pracy pup

 

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku