Aktualna sytuacja na rynku pracy – luty 2024 r.

Według stanu na koniec lutego 2024 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1 637 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 2,3% w porównaniu ze stanem z końca lutego ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 227 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 200 osób, w tym:

  • 113 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 56,5% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 39 osób rozpoczęło zatrudnienie subsydiowane, tj. 34,5% ogółu podjęć pracy),
  • 31 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 15,5%.

Kobiety, zarejestrowane w lutym br., w liczbie 102 – stanowiły 44,9% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 841, stanowiąc 51,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (tj. o 0,8 pkt proc. mniej niż w końcu lutego ubiegłego roku).
Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 170 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 74,9% ogółu rejestrujących się. Na koniec lutego br. w rejestrach urzędu pozostawało 1375 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 84,0% ogółu zarejestrowanych – oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,3 pkt proc.
W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 76 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 37 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 48,7% ogólnej ich liczby).

 

logo aktualna sytuacja na rynku pracy pup