Aktualna sytuacja na rynku pracy – styczeń 2024 r.

Według stanu na koniec stycznia 2024 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1 610 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 1,3% w porównaniu ze stanem z końca stycznia 2023 roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 251 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 128 osób, w tym:

  • 62 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 48,4% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 10 osób rozpoczęło zatrudnienie subsydiowane, tj. 16,1% ogółu podjęć pracy),
  • 31 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 24,2%.

Kobiety, zarejestrowane w styczniu 2024 r., w liczbie 118 – stanowiły 47,0% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 840, stanowiąc 52,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (tj. tak jak w końcu stycznia 2023 roku).

Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 166 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 66,1% ogółu rejestrujących się. Na koniec stycznia br. w rejestrach urzędu pozostawało 1347 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 83,7% ogółu zarejestrowanych – oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,4 pkt proc.

W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 44 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 22 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 50,0% ogólnej ich liczby).

 

 

logo aktualna sytuacja na rynku pracy pup