Aktualności RPO WiM 2014-2020

uwagaInformacja o spotkaniu

Dnia 26.04.2016 roku odbędzie się spotkanie informacyjne pt. ” Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur – działanie 5.2 gospodarka wodno – ściekowa„.
Aby uzyskać szczegółowe informacje – kliknij tutaj

Komunikaty

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zatwierdził aktualizację dokumentów wraz z wykazami zmian dotyczących działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw
Szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/261/dzialanie-13-przedsiebiorczosc-wsparcie-przedsiebiorczosci-poddzialanie-131-inkubowanie-przedsiebiorstw

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – subregion ełcki ( Działanie 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) .
Informacje dotyczące działania 10.4- kliknij tutaj

Ogłoszono nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie.
Szczegóły dotyczące wykazu kandydatów – kliknij tutaj