Aktualności z RPO WiM 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Wstępne informacje o naborze znajdują się w linkach poniżej.

Działanie 10.3 Dofinansowanie projektów ukierunkowanych na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw

Działanie 10.5 Wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem – działania outplacementowe 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następujących poddziałań:

Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat B

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności MŚP

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Wiadomości:

Aktualizacja informacji o projektach wybranych do dofinansowania – dotyczy naboru 2.3.2- typ 1