Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie giżyckim

urzad pracyPowiatowy Urząd Pracy w Giżycku realizuje dwa projekty mające na celu aktywizacje osób pozostających bez pracy. Jeden z nich adresowany jest do osób młodych do 29 roku życia, drugi skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia. Oba projekty realizowane są do 30 czerwca 2016 r.

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu PUP w Giżycku w roku 2015 wynosi 1 089 800,00 PLN.

Projekt skierowany jest do 160 osób młodych w wieku 18-29 lat (do dnia przed dniem 30 urodzin), zarejestrowanych w PUP w Giżycku jako osoby bezrobotne (z ustalonym I lub II profilem pomocy), które należą do tzw. młodzieży NEET, w tym do:

 • osób niepełnosprawnych,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • o niskich kwalifikacjach

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie:

 • poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy – 160 osób
 • staże – 50 osób
 • bony stażowe – 25 osób
 • szkolenia indywidualne – 35 osób
 • bony szkoleniowe – 10 osób
 • prace interwencyjne – 40 osób

Szczegóły TUTAJ

Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie giżyckim”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu PUP w Giżycku w roku 2015 wynosi 1 685 800,00 zł.

Projekt skierowany jest do 140 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), znajdujących się w grupie pierwszej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni aktywni (I profil pomocy) lub w grupie drugiej oddalenia od rynku pracy – bezrobotni wymagający wsparcia (II profil pomocy), a dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niskowykwalifikowane.

Formy aktywizacji przewidziane w projekcie:

 • Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe – 140 osób
 • Staże – 60 osób
 • Prace interwencyjne – 15 osób
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 40 osób
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 25 osób

Szczegóły TUTAJ