Aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss

22 nauczycieli z powiatów giżyckiego i węgorzewskiego wzięło udział w szkoleniu „Aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss”. Szkolenie odbyło się 29 kwietnia 2023 r. Zorganizowane zostało w ramach sieci doradztwa na Mazurach. Inicjatorką warsztatów była p. Małgorzata Borejko – doradca ds. wychowania przedszkolnego.
Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss pobudza dziecięcą aktywność ruchową, taneczną i instrumentalną przez to stwarza dzieciom możliwość zabawy z muzyką. Aktywne słuchanie muzyki według metody Batii Strauss polega na tym, iż dzieci słuchając wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela. Dzieci podczas aktywnego słuchania łatwo przyswajają muzykę, obcują z nią i czerpią z niej: piękno, wrażliwość, pomysłowość, muzykalność, uruchamiają wyobraźnię oraz pokonują nieśmiałość. W metodzie tej możliwe jest własne opracowanie wybranego utworu lub fragmentu muzycznego w formie partytury. Według Batii Strauss słuchanie muzyki powinno zawierać jak najwięcej elementów i maksymalnie wykorzystywać dostępne środki wyrazu i ekspresji. Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych poszukiwań, stymuluje dziecko do samo wyrażania się (np. w tańcu, śpiewie). Poprzez kontakt z muzyką rozwijają się u dziecka dodatnie cechy charakteru, zdolności poznawcze, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie i wielostronnie.

 

 

Źródło informacji: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku