Aktywny samorząd w 2016 roku

logo pcprpfron
W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
Na co można uzyskać pomoc finansową:
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
• zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Zgodnie z komunikatem PFRON pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy!!!.
Terminy
Nabór wniosków w ramach Modułu I i II rozpocznie się od 1 marca 2016 roku.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.
2. dla Modułu II:
• dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
• dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
Wysokość pomocy określona jest w dokumencie
http://www.pfron.org.pl/download/1/6277/Kierunkidzialanorazwarunkibrzegowe2016.doc
UWAGA STUDENCI!!!
Wysokość dofinansowania określona w „Kierunkach działań (…)”
W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. – M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu
Wnioskodawcy
    zatrudnieni:

Wnioskodawcy,

  którzy nie są
   zatrudnieni:
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)
         15% brak udziału
własnego
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)
         65% *           50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:
• który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
• którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Pełną treść dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku znajdziecie Państwo na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Aktywny Samorząd, na stronie pcpr-gizycko.lo.pl oraz na stronie www.powiatgizycki.pl