Aktywny samorząd w 2018 roku

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku w dalszym ciągu realizuje pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD finansowany ze środków PFRON. Program składa się z dwóch modułów.

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• kolegium
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również
za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach Modułu I: od 1 marca 2018 roku do 30 sierpnia 2018 roku

Nabór wniosków w ramach Modułu II:
od 1 marca 2018 roku do 30 marca 2018 r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)
do 10 października 2018 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019)

Wszelkie informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej PCPR Giżycko pcpr-gizycko.lo.pl, na stronie Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz na stronie PFRON, w zakładce Aktywny Samorząd.

Program warunkuje dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.