Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w grudniu i II połowie 2022 roku

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1468 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 2,8% w porównaniu ze stanem z końca grudnia 2021 roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 226 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 145 osób w tym:

  • 64 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 44,1% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych,
  • 34 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, tj. 23,5%.

Kobiety, zarejestrowane w grudniu 2022 r., w liczbie 102 –  stanowiły 45,1% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 791, stanowiąc 53,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,4 pkt proc. mniej niż w końcu grudnia 2021 roku. Spośród bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 153 osoby nie posiadały prawa do zasiłku, tj. 67,7% ogółu rejestrujących się. Na koniec grudnia  w rejestrach urzędu pozostawało 1240 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 84,5% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 3,3 pkt proc. W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 26 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 5 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 19,2% ogólnej ich liczby).

 

Analiza rynku pracy – grudzień i II półrocze 2022