Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lipcu 2023 roku

Według stanu na koniec lipca 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1208 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 4,9% w porównaniu ze stanem z końca lipca ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 164 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 195 osób w tym:

  • 110 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 56,4% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 20 osób zatrudnienie subsydiowane, tj. 18,2% ogółu podjęć pracy),
  • 3 osoby bezrobotne rozpoczęły szkolenie, tj. 1,5%,
  • 6 osób bezrobotnych rozpoczęło staż, tj. 3,1%,
  • 30 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 15,4%.

Kobiety, zarejestrowane w lipcu br., w liczbie 95 – stanowiły 57,9% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 625, stanowiąc 51,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 1,8 pkt proc. mniej niż w końcu lipca 2022 roku.

Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 107 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 65,2% ogółu rejestrujących się. Na koniec lipca br.  w rejestrach urzędu pozostawało 1033 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 85,5% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 4,7 pkt proc.

W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 58 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 24 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 41,4% ogólnej ich liczby).

 

Analiza lokalnego rynku pracy – lipiec 2023 [pobierz]