Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w listopadzie 2022 roku

Według stanu na koniec listopada 2022 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1387 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 1,5% w porównaniu ze stanem z końca listopada ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 284 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 166 osób w tym:94 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 56,6% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych,
2 osoby rozpoczęły szkolenie, tj. 1,2%
43 osoby nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, tj. 25,9%.
Kobiety, zarejestrowane w listopadzie br., w liczbie 134 –  stanowiły 47,2% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 765, stanowiąc 55,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,1 pkt proc. mniej niż w końcu listopada 2021 roku.
Spośród bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 222 osoby nie posiadały prawa do zasiłku, tj. 78,2% ogółu rejestrujących się. Na koniec listopada  w rejestrach urzędu pozostawało 1179 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 85,0% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 1,8 pkt proc.
W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 59 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 12 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 20,3% ogólnej ich liczby).

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy