Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w maju 2023 roku

Według stanu na koniec maja 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1413 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 11,8% w porównaniu ze stanem z końca maja ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 157 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 240 osób w tym:

  • 134 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 55,8% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 19 osób zatrudnienie subsydiowane, tj. 14,2% ogółu podjęć pracy),
  • 1 osoba bezrobotne rozpoczęła szkolenie, tj. 0,4%,
  • 3 osoby bezrobotne rozpoczęły staż, tj. 1,3%,
  • 1 osoba rozpoczęła prace społecznie użyteczne, tj. 0,4%
  • 51 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 21,3%.

Kobiety, zarejestrowane w maju br., w liczbie 57 –  stanowiły 36,3% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 712, stanowiąc 50,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 3,7 pkt proc. mniej niż w końcu maja 2022 roku.

Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 109 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 69,4% ogółu rejestrujących się. Na koniec maja br.  w rejestrach urzędu pozostawało 1214 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 85,9% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 5,6 pkt proc.

W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 136 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 17 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 12,5% ogólnej ich liczby).

 

Analiza lokalnego rynku pracy – maj 2023 [pobierz]

 

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, https://gizycko.praca.gov.pl/-/21080684-bezrobocie-w-maju-2023