Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w marcu 2023 roku

Według stanu na koniec marca 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1584 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 8,9% w porównaniu ze stanem z końca marca ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 219 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 235 osób w tym:

  • 104 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 44,3% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych (w tym 19 osób zatrudnienie subsydiowane, tj. 18,3% ogółu podjęć pracy),
  • 3 osoby bezrobotne rozpoczęły szkolenie, tj. 1,3%,
  • 24 osoby bezrobotne rozpoczęły staż, tj. 10,2%,
  • 46 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 19,6%.

Kobiety, zarejestrowane w marcu br., w liczbie 92 –  stanowiły 42,0% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 812, stanowiąc 51,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 3,7 pkt proc. mniej niż w końcu marca 2022 roku.

Spośród ogółu bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 171 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 78,1% ogółu rejestrujących się. Na koniec marca br.  w rejestrach urzędu pozostawało 1339 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 84,5% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 3,0 pkt proc.

W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 126 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 43 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 34,1% ogólnej ich liczby).

 

Analiza lokalnego rynku pracy – marzec 2023

 

 

 

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku, https://gizycko.praca.gov.pl/-/20631612-bezrobocie-w-marcu-2023