Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w styczniu 2023 roku

Według stanu na koniec stycznia 2023 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1589 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 1,4% w porównaniu ze stanem z końca stycznia ubiegłego roku. W omawianym miesiącu zarejestrowało się 270 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 149 osób w tym:66 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 44,3% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych, 31 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 20,8%.
Kobiety, zarejestrowane w styczniu br., w liczbie 114 – stanowiły 42,2% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 839, stanowiąc 52,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,9 pkt proc. mniej niż w końcu stycznia 2022 roku.
Spośród bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 186 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 68,9% ogółu rejestrujących się. Na koniec stycznia br.  w rejestrach urzędu pozostawało 1324 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 83,3% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 2,4 pkt proc.
W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 29 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 9 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 31,0% ogólnej ich liczby).

 

Analiza rynku pracy – styczeń 2023