Analiza lokalnego rynku pracy w maju 2018 roku

Z przeprowadzonej w 2018 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku analizy lokalnego rynku pracy wynika, iż według stanu na koniec maja 2018 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1500 bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 23,6% w porównaniu ze stanem z końca maja 2017 roku.

W omawianym miesiącu zarejestrowało się 167 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściły 433 osoby, w tym:

  • 221 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 51,0% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych
  • 7 osób rozpoczęło szkolenia, tj. 1,6%
  • 23 osoby rozpoczęły staż, tj. 5,3%
  • 7 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, tj. 1,6%
  • 61 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 14,1%

Kobiety, zarejestrowane w maju br., w liczbie 78 stanowiły 46,7% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego okresu liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 864, stanowiąc 57,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 3,3 pkt proc. więcej niż w końcu maja 2017 roku.
Spośród bezrobotnych rejestrujących się w maju br. – 132 osoby nie posiadały prawa do zasiłku, tj. 79,0% ogółu rejestrujących się. Na koniec omawianego miesiąca w rejestrach urzędu pozostawało 1286 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 85,7% ogółu zarejestrowanych – tak jak w maju 2017 roku.
W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 167 ofertami wolnych miejsc pracy (w tym 53 miejscami pracy subsydiowanej, tj. 31,7% ogólnej liczby miejsc pracy).