-3.3 C
Giżycko
22 stycznia 2022

Nowe zasady walki z koronawirusem

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki z ministrem Adamem Niedzielskim ogłosili nowe zasady walki z koronawirusem.

nowe zasady walki z koronawirusem`nowe zasady walki z koronawirusemnowe zasady walki z koronawirusem

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarte konkursy ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących zakresach zadań:

 1. rozwój kultury fizycznej
 2. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 4. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 5. rozwój turystyki
 6. pomoc społeczna
 7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 8. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 9. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
 10. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
 11. realizacja zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 12. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim.
 13. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl. W w/w generatorze podane są osoby do kontaktu w poszczególnych zakresach zadań oraz szczegółowe zasady udziału w konkursach, w tym terminy składania ofert.

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniach on-line dot. praktycznych informacji nt. zlecanych zadań, udzielanych dotacji, zasad udziału w ogłaszanych konkursach, sporządzania ofert konkursowych itp. Spotkania planowane są w 2 terminach: 27 stycznia (w godz. 14-16) i 3 lutego (w godz. 15-17).

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailem, na adres: op@warmia.mazury.pl . W zgłoszeniu należy podać wybrany termin spotkania oraz adres mailowy, na który zostanie przesłany link do spotkania, dzień przed jego organizacją.

Link do ogłoszenia: https://bip.warmia.mazury.pl/1966/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2022-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Babcia i Dziadek to osoby wyjątkowe dla każdego z nas. Służą opieką, radą, zawsze cierpliwi i wyrozumiali. Jesteście dla swych wnuków i prawnuków wspaniałymi przyjaciółmi i nauczycielami życia.

Z okazji Waszego święta życzymy zdrowia, szczęścia, uśmiechu, pogody ducha, aby radość i pomyślność towarzyszyły Wam każdego dnia. Aby Wasze wnuki były dla Was źródłem nieustannej radości i powodem do dumy. Niech miłość, którą otaczają Was najbliżsi napełnia młodzieńczą energią i uśmiechem każdego dnia.

Spotkanie Starosty Giżyckiego z dowódcą 41 batalionu WOT w Giżycku ppłk Adamem Książkiem

W dniu dzisiejszym (tj. wtorek 19 bm.) na zaproszenie Starosty Giżyckiego Mirosława Drzażdżewskiego odbyło się spotkanie z ppłk. Adamem Książkiem, nowym szefem 41 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Giżycku. Tematem spotkania było potwierdzenie i doprecyzowanie zasad współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i giżycką jednostką WOT. Strony przekazały sobie dane kontaktowe i dokumenty niezbędne do dalszych prac. Nadchodząca piąta fala koronawirusa z pewnością szybko zweryfikuje możliwości wsparcia samorządu powiatowego przez żołnierzy WOT.

   Pułkownik Książek potwierdził gotowość swojej jednostki do wsparcia działań strony samorządowej w przypadku nasilenia się problemów związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w tzw. „piątej fali”. 

Klasa akademicka SGH w II Liceum Ogólnokształcącym

W Nowym Roku nastąpiły wielkie zmiany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku spowodowane nawiązaniem współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach projektu „Klasa akademicka SGH” uczelnia obejmuje wsparciem uczniów z klasy dwujęzycznej oraz prawno-humanistycznej w cyklu edukacyjnym: 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025.
SGH umożliwi udział uczniów w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na terenie uczelni oraz przeprowadzi cykl zajęć dla uczniów w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. Uczniowie i nauczyciele II LO otrzymali dostęp do zasobów Biblioteki SGH. Natomiast zainteresowani uczniowie będą mogli współpracować ze Studenckimi Kołami Naukowymi oraz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach i uroczystościach SGH.
Nauka w „klasach akademickich” młodzieży to nie tylko prestiż, ale również wyróżnienie szkoły i Grona Pedagogicznego za zaangażowanie i trud włożony w edukację i rozwój lokalnej społeczności.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu dot. stwierdzenia zgonu, jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego

Zapraszamy podmioty lecznicze lub osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza do udziału w postępowaniu pn. „Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Giżyckiego” .

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/563307

Termin składania ofert: 28.01.2022 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 28.01.2022 godz. 12:15

Z końcem stycznia mija termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych NGO

Dla wielu organizacji pozarządowych styczeń jest miesiącem, w którym będą musiały zrealizować nowy obowiązek – zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do specjalnego rejestru. Przypominamy, że trzeba to zrobić do 31 stycznia 2022 roku. Jeszcze nie zgłosiliście? Koniecznie przeczytajcie!
grafika: www.ngo.pl 

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Uprzejmie informuję, że stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) stowarzyszenia oraz fundacje działające na terenie powiatu giżyckiego, które przyjmują w gotówce lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 euro  (bez względu na to, czy płatność to pojedyncza operacja czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane) organizacja ta staje się „organizacją obowiązaną” stosownie do treści w/w artykułu. W sytuacji kiedy operacje w gotówce wymienione wyżej są realizowane przez daną organizację, do jej obowiązków należy realizacja szeregu zadań wynikających z art. 6-8, 27, 33-37, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 72, 74, 117 w/w ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Oznacza to m.in. że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10.000 euro, fundacja lub stowarzyszenie stają się automatycznie „instytucją obowiązaną”, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej. Nie należy tego obowiązku przenosić na relacje z innymi klientami lub na inne transakcje, które nie zostały przeprowadzone w formie gotówkowej. Tylko w tym zakresie  tj. tylko w stosunku do klienta, z którym fundacja lub stowarzyszenie jest związane umową lub transakcją okazjonalną fundacja lub stowarzyszenie powinny rozpoznać ryzyko, zastosować środki bezpieczeństwa finansowego i jeśli transakcja przekracza kwotę 15.000 euro przesłać ją do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jeśli fundacja lub stowarzyszenie stały się „instytucją obowiązaną” powinny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzić wewnętrzną procedurę i przeszkolić pracowników realizujących obowiązki wynikające z ustawy. Po zakończeniu okresu trwania relacji z klientem, od którego przyjęła gotówkę, fundacja lub stowarzyszenie przestaje być „instytucją obowiązaną”.
Zgodnie z art. 72 w/w ustawy stowarzyszenia lub fundacje, które realizują płatności gotówkowe, albo przyjmują środki pieniężne o wartości przekraczającej 15.000 euro są zobowiązane zgłaszać tę okoliczności Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 7 dni od dnia operacji lub dokonania transakcji. Formularz identyfikujący zgłoszenie operacji przekazywany jest zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (Dz. U . z 2018 r., poz. 1946) za pośrednictwem:
1) strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym;
2) oprogramowania interfejsowego umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym.
Zgodnie z art. 130 ust. 2 w/w ustawy w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji nadzór wykonują także starostwie.
Proszę więc o przesłanie informacji drogą elektroniczną jeśli Państwa organizacja (stowarzyszenie, fundacja) dokonywała jakichkolwiek płatności gotówkowych w kwocie równoważnej 10.000 euro lub wyższej. Informację taką proszę przesyłać na bieżąco na adres mailowy fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl   (za 2021 r. w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku).
Informacje te stanowić będą podstawę do złożenia przez Starostę Giżyckiego sprawozdania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o kategoryzacji stowarzyszeń i fundacji mających status „instytucji obowiązanej” na terenie powiatu giżyckiego.
Sprawę proszę potraktować jako pilną.
Starosta Giżycki
Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Powołano komisję konkursową na lata 2022-2024

12 stycznia 2022 r. Zarządu Powiatu w Giżycku powołał komisję konkursową do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2022-2024.

Treść uchwały   [pobierz]

Ogłoszono otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2022, w następujących obszarach:

 1. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 2. kultura fizyczna,
 3. profilaktyka i promocja zdrowia,
 4. ratownictwo i ochrona ludności,
 5. wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO,
 6. dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych,
 7. edukacja ekologiczna.

Zadania publiczne powinny być realizowane w przedziale czasowym określonym przez Państwa w ofercie, ale nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2022r. do 15 grudnia 2022r.

Termin składania ofert: 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 (jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do dnia 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2022 rok).

W pkt. VI.3. oferty „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…” należy opisać:
– środki bezpieczeństwa związane z realizacją zadania lub alternatywne sposoby wykonania zadania wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
– w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]

 

OWES Ełk zaprasza na szkolenia z logiki projektowej

Masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz jak ubrać go w ramy projektowe? Chcesz dowiedzieć się jak opracować budżet i harmonogram projektu? Zapisz się na szkolenie z logiki projektowej, które jest organizowane w dwóch terminach w styczniu 2022 r.

Temat szkolenia: „Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”

Terminy i miejsce szkolenia:

Szkolenie jest organizowane w dwóch terminach do wyboru:

– 22-23 stycznia (sobota/niedziela) – szkolenie online (platforma ZOOM)

– 29-30 stycznia (sobota/niedziela) – szkolenie stacjonarne (Ełk, ul. Małeckich 3 lok. 25)

Zakres tematyczny szkolenia: W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne.

Program szkolenia 22-23.01.2022 r. [pobierz]

Program szkolenia 29-30.01.2022 r. [pobierz]

Rekrutacja: Na każde szkolenie prowadzona jest oddzielna rekrutacja:

– 22-23 stycznia (szkolenie online) – zgłoszenia pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemSmWEQmp8M_Clp-kkTPYY17OiRsrLMtyUiKTau71tKbB02w/viewform?usp=sf_link

Rekrutacja do 18 stycznia br. (do godz. 16)

– 29-30 stycznia (szkolenie stacjonarne) – zgłoszenia pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8zRJQ2m3vmqWHZ2FJvNXJ7Y2qrg0VErKF0GAt378_iH5XuQ/viewform?usp=sf_link

Rekrutacja do 25 stycznia br. (do godz. 16)

Więcej informacji o szkoleniu na stronie internetowej:

https://www.adelfi.pl/,,pisanie-projektow-krok-po-kroku-czyli-logika-projektowa—zapraszamy-na-szkolenia-z-logiki-projektowej.html

Wesołych Świąt wszystkim wiernym kościołów wschodnich

Wszystkim Państwu, obchodzącym Święta Bożego Narodzenia w obrządku kościołów wschodnich, składamy serdeczne życzenia. Niech Wam święta miłe będą, z dźwiękiem śpiewu i kolędą. Z Wigilią tuż po zmroku i w radosnym Nowym Roku. Życzymy Państwu również jak najszybszego powrotu do normalnej sytuacji życiowej, rodzinnej i zawodowej.

Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku
Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz pkt XIV załącznika do uchwały Nr XXXIV.217.2021 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2022-2024” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4768 z dnia 06.12.2021 r.) Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w latach 2022-2024.
 1. Komisja konkursowa będzie zajmowała się opiniowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Zarząd Powiatu w Giżycku na podstawie w/w ustawy.
 2. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą wskazać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie bądź na rzecz Powiatu Giżyckiego.
 3. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na druku „Formularza zgłoszenia” (podpisanego przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) i złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku (parter, pokój nr 10), przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub przesłać skan podpisanego formularza na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl
 4. Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w latach 2022-2024 upływa z dniem 10 stycznia 2022 roku.
 5. Po przeprowadzeniu naboru kandydatów, Zarząd Powiatu powoła pełny skład komisji konkursowej składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Zarządu Powiatu.
 6. Skład członków komisji, w tym przewodniczącego, do poszczególnych konkursów będzie wskazywał każdorazowo Starosta Giżycki biorąc pod uwagę ich merytoryczne przygotowanie.
 7. Komisja konkursowa działa w składzie minimum 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu i 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród osób powołanych do składu komisji uchwałą Zarządu Powiatu.
 8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 9. Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowych umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego.

Nabór wniosków do programu EtnoPolska (Edycja 2022)

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu EtnoPolska. Edycja 2022, który potrwa do 17 stycznia 2022 r. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Program o budżecie 10 mln zł, służy wspieraniu działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji, inspirować się nią, jak również ukazywać ją we współczesnych kontekstach.

Program EtnoPolska umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiada na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich – dlatego przewiduje preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 17 października 2022 roku.

Nabór wniosków trwa do 17 stycznia 2022 roku. 

Sposób aplikowania: Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem: https://sop.nck.pl/

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej. Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) podmiotu.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOP oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne należy zgłaszać na adres: sop.pomoc@nck.pl

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Programu.

Informacji o programie udziela w dni robocze w godz. 10.00-14.00:
Dorota Paździora – Dział Programów Dotacyjnych (EtnoPolska)
tel. (22) 350 95 74, e-mail: dpazdziora@nck.pl

 

Źródło informacji: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/edycja-2022-nabor-wnioskow

 

Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla NGO i KGW!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, KGW) do skorzystania z nieodpłatnej pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Oferta skierowana jest w szczególności do młodych organizacji:
– mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
– oraz nie posiadających Polityki Rachunkowości oraz planu kont.

Doradca księgowy pomoże w założeniu Polityki Rachunkowości, w tym planu kont, zaksięgowaniu podstawowych operacji, a także pomoże w sporządzeniu CIT-8 (styczeń 2022 r.) oraz Sprawozdania Finansowego za 2021 rok (marzec 2022 r.).
W ramach nieodpłatnego doradztwa, z organizacją pozarządową podpisane zostanie Porozumienie na nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych na okres 12 miesięcy.

Podmioty podpisujące Porozumienie, otrzymają bezpłatnie publikację „RewizorGT – Ewidencja księgowa bez tajemnic” autorstwa Marka Ptaka.

Aby skorzystać z doradztwa księgowego, należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem:
http://www.mazurylgr.pl/nieodplatna-pomoc-w-prowadzeniu-ksiag-rachunkowych-dla-ngo/

KONTAKT: tel. +48 513 568 011; e-mail: doradca@mazurylgr.pl

 

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramach projektu „Zmiany systemowe w Twojej organizacji – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING”, który dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Grudniowy e-biuletyn Centrum Animacji Społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem e-biuletynu Centrum Animacji Społecznej, który powstaje w ramach projektu „Zmiana systemowa w Twojej organizacji – statut, księgowość, RODO, fundraising” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

E-biuletyn-grudzień-2021 (kliknij, aby pobrać pdf)

 

Wszystkie wydania biuletynu: http://www.mazurylgr.pl/e-biuletyn/

Ponad 2,8 mln zł – wsparcie finansowe Powiatu Giżyckiego na rzecz szpitala w 2021 r.

W minionym roku Powiat Giżycki przekazał Gminie Miejskiej Giżycko pomoc finansową w łącznej wysokości 2.810.262,44 zł, dedykowaną szpitalowi giżyckiemu w następujących formach:

1. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji na podstawie umowy zawartej w dniu 29 czerwca 2021 roku pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko w wysokości 225 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. w celu zakupu i modernizacji systemu informatycznego. Dotacja została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. Informatyzacja Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

2. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji na podstawie umowy zawartej w dniu 4 lutego 2021 r. pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko w wysokości 126 037,44 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. w celu podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych poprzez dostosowanie do wymogów ppoż. budynków wykorzystywanych przez GOZ Sp. z o.o. Dotacja została przeznaczona na zakup i dostawę szafy rozdzielczej niskiego napięcia.

3. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji na podstawie umowy zawartej w dniu 1 października 2021 r. pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko w wysokości 2 459 000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. z przeznaczeniem na:
– kwota 1 459 000,00 zł na dostosowanie budynków spółki GOZ Sp. z o.o. do obecnych wymogów ppoż.,
– kwota 1 000 000,00 zł na modernizację lub budowę budynków spółki GOZ Sp. z o.o., zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia spółki – środki zostały wykorzystane na wkład własny wniesiony przez spółkę do Umowy RPWM.09.01.01-28-0101/20-00 związanej z realizacją zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem sprzętu w Szpitalu w Giżycku na potrzeby pracowni endoskopowych.

Szczęśliwego Nowego Roku 2022!

Na zbliżający się Nowy Rok 2022 życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, sukcesów i niegasnącego optymizmu.

 

BUDŻET POWIATU NA 2022 r. ZOSTAŁ UCHWALONY

Na sesji Rady Powiatu w Giżycku w dniu 29 grudnia 2021 r. uchwalony został budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2022.
Dochody na rok 2022 planowane są w wysokości 121.994,522 zł, wydatki natomiast na 133.430.889 zł.
Dzięki uchwale budżetowej mogą normalnie funkcjonować wszystkie nasze jednostki organizacyjne tj. 9 placówek oświatowych, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, 5 jednostek pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Domy Dziecka „Wojtek”, „Jaś” i „Małgosia”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy), Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych oraz Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

Za pośrednictwem budżetu powiatu finansowane są również dwie rządowe jednostki organizacyjne: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a także dwie niepubliczne placówki oświatowe, dwa warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy prowadzone przez organizacje pozarządowe.

W jednostkach samorządu  terytorialnego wymiernym i widocznym efektem działania są zawsze inwestycje. Najważniejsze inwestycje przyszłego roku to m.in.:

 1. Środki finansowe przeznaczone dla Miasta Giżycko na zakup sprzętu do giżyckiego szpitala – 1 mln zł;
 2. Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku – ponad 4 mln zł;
 3. Przebudowa odcinka Alei 1 Maja (od Komendy Policji do Placu Grunwaldzkiego) – ponad 9 mln zł;
 4. Nowa winda w Domu Pomocy Społecznej – ok. 250 tys. zł;
 5. Kontynuować będziemy modernizację internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych – ok. 500 tys. zł;
 6. Chcemy także zwrócić uwagę na poprawę bezpieczeństwa na drogach, a szczególnie na przejściach dla pieszych. Pod tym względem planujemy wykonać przebudowę i doświetlić 10 przejść dla pieszych na drogach powiatowych – ponad 2,2 mln zł;

Pozostałe inwestycje (szczególnie drogowe) zapisane w naszych planach budżetowych będą uzależnione od dofinansowania z programów rządowych (Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). W tym zakresie planujemy m.in.:
– przebudowę na kolejnym odcinku drogi powiatowej Sulimy – Kożuchy, przebudowę drogi w miejscowości Tros oraz w miejscowości Kruklanki – łącznie ok. 15 mln zł;
– remont mostu na Kanale Kula – ok. 6 mln zł ,
– szereg większych remontów dróg powiatowych na obszarze całego powiatu.

Wszystkie nasze plany mogą się udać pod warunkiem uzyskania dofinansowania na poszczególne projekty, ale także pod warunkiem zatrzymania wzrostu inflacji. Szczególnie niepokoi nas wzrost cen energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu. Do końca nie wiemy na ile w przyszłym roku wpłynie ten fakt na podwyższenie kosztów funkcjonowania naszych jednostek.

Ruszamy z wykonaniem budżetu mając nadzieję, iż po uchwaleniu budżetu Państwa będziemy mogli wprowadzić do naszego budżetu korzystne zmiany, a o rozpoczynaniu kolejnych, zaplanowanych zadań będziemy Państwa – mieszkańców Powiatu Giżyckiego  informować na bieżąco.

Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Ustawa o dostępności a umowy z NGO

Zwracamy uwagę na nowe obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne finansowane z udziałem środków publicznych na podstawie umowy, wynikające z przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm., zwana dalej: „ustawą o dostępności”) jest systemowym zobowiązaniem podmiotów publicznych do zapewnienia dostępności. Warto jednak zwrócić uwagę, że od dnia 5 września 2021 r. na podstawie w/w ustawy obowiązek uwzględnienia szeroko rozumianej „dostępności” dotyczy także podmiotów inne niż publiczne, w tym także organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku, gdy zawierają one umowę z podmiotem publicznym (np. Powiatem Giżyckim) o realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub zamówień publicznych.

Czym jest „dostępność”? – Słownik pojęć

1. DOSTĘPNOŚĆ – dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna,
co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępności (zapewnienie dostępu do przestrzeni, informacji itp. wolnej od barier dla osób ze szczególnymi potrzebami);

2. BARIERA – przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami;

3. OSOBA ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI – osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami;

4. UNIWERSALNE PROJEKTOWANIE – projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, które nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne;

5. RACJONALNE USPRAWNIENIE – konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępności:

Jakie są minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej?

Na minimalne wymagania składają się następujące warunki:

 1. w przestrzeniach komunikacyjnych budynków nie może być barier poziomych i pionowych;
 2. w budynku muszą być zainstalowane urządzenia lub zastosowane środki techniczne i rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (oprócz pomieszczeń technicznych);
 3. należy zapewnić informację (wizualną i dotykową lub głosową) na temat rozkładu pomieszczeń w budynku;
 4. należy zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
 5. należy zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej:

 1. Jakie przepisy prawa regulują wymagania w zakresie dostępności cyfrowej?

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. Czy przepisy o dostępności cyfrowej dotyczą wszystkich organizacji pozarządowych?

Nie, dotyczą one podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art.  ust. 1 pkt 6, 7 lub 10 tej ustawy:

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

posiadających strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzających elementami stron internetowych, lub aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści.

Jeden z największych mitów dotyczących ustawy odnosi się do konieczności zakładania stron internetowych i aplikacji przez NGO. Ustawa dotyczy wyłącznie podmiotów, które mają lub zamierzają stworzyć strony internetowe.

 1. Czy ustawa zmusza do posiadania stron internetowych i aplikacji mobilnych?

Nie, ustawa dotyczy tylko tych podmiotów, które strony www mają lub planują je stworzyć.

 1. Jakie są minimalne wymagania dostępności cyfrowej?

Szczegółowe wymagania określają przepisy ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trzeba w szczególności zadbać o:

 • dane kontaktowe oraz link do Biuletynu Informacji Publicznej (o ile organizacja go prowadzi, a wynika to z innych przepisów),
 • narzędzia kontaktowe (np. formularze, tłumacz migowy on-line),
 • nawigację,
 • deklarację dostępności,
 •  informację dotyczące sytuacji kryzysowej,
 • dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych np. zamieszczony na www regulamin, czy formularz zamówienia.

To jest minimum, z którego nie można zrezygnować. Dostępna jednak musi być cała strona.

By poznać pełną listę należy zapoznać się z ustawą.

 1. Czy są wyjątki w stosowaniu ustawy?

Tak, w art. 3 ustawy o dostępności można znaleźć wyłączenia stosowania ustawy, m.in. ustawy nie stosuje się do:

 • materiałów archiwalnych – czyli publikowanych przed 23 września 2018 r.;
 • transmisji on-line nadawanych na żywo,
 • dokumentów, plików i innych treści, które nie są niezbędne do realizacji bieżących zadań,
 • treści otrzymanych od innych podmiotów,
 • niektóre mapy, dzieła sztuki i zabytki.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Jakie są minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej?

 1. Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
 2. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 3. Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 4. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Czym jest dostęp alternatywny?

 1. W indywidualnym przypadku, jeżeli ze względów technicznych lub prawnych, nie da się zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej czy informacyjno-komunikacyjnej, należy zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
 2. Dostęp alternatywny, w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, polega w szczególności na:
 • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 • zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 • wprowadzeniu takiej organizacji, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.
 1. W przypadku gdy nie jest możliwe zapewnienie dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej należy zapewnić dostęp alternatywny. Może to być np.:
 • kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • dostęp z udziałem tłumacza języka migowego (osobiście lub online);
 • dostarczenie dokumentu w innym formacie (np. elektronicznym).

Dodatkowo w umowach zawieranych przez podmioty publiczne (w tym przez Powiat Giżycki) z  „trzecim sektorem” powinny się znaleźć postanowienia określające warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych. Oznacza to, że WSZYSTKIE działania realizowane ze środków publicznych, zlecane do realizacji NGO powinny być realizowane z uwzględnieniem warunków dostępności, ale warunki te powinny być określone w sposób adekwatny do zakresu danego zadania (lub ewentualnie zamówienia).

Przydatne strony:

https://publicystyka.ngo.pl/prawo-o-dostepnosci-cyfrowej-a-ngo

https://publicystyka.ngo.pl/obowiazki-prawne-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-zapewniania-dostepnosci-osobom-z-niepelnosprawnosciami

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/

Skip to content