27.5 C
Giżycko
14 sierpnia 2022

Utrudnienia w ruchu pojazdów w okolicy Twierdzy Boyen w związku z organizacją wyścigów kolarskich

W związku z organizacją imprezy „Milko Mazury MTB Etap 6 Giżycko – Bitwa o Twierdzę Boyen” , która odbędzie się w dniach 14-15 sierpnia 2022 roku w Giżycku, Stowarzyszeniu „Luz Grupa” zostało wydane zezwolenie  na korzystanie z dróg w sposób szczególny w celu zorganizowania imprezy promocyjno-sportowej- wyścigi kolarskie.

Trasa w postaci pętli:

 • Start i meta zlokalizowana w Parku Rogera Goemaer’a przy ulicy Św. Brunona w Giżycku. Następnie trasa wyścigu prowadzi w kierunku ulicy Św. Brunona i dalej ulicą Św. Brunona prowadzi w kierunku wzgórza Brunona.
 • Po około 200 metrach trasa skręca w lewo w tereny zielone i dalej terenami zielonymi prowadzi w kierunku Twierdzy Boyen. Następnie trasa poprowadzona zostanie w kierunku Bramy Giżyckiej, po czym skręca w prawo i prowadzi drogą szutrową wzdłuż murów Twierdzy.
 • Na wysokości Bramy Kętrzyńskiej skręca w prawo i prowadzi wzdłuż drogi krajowej nr 59. Następnie trasa wije się po terenach leśnych pomiędzy Twierdza Boyen, Torem Motocrossowym, a ulicą św. Brunona.
 • W żadnym momencie nie wchodzi na drogę, czy chodnik. Dalej ścieżką wewnątrz lasu poprowadzoną wzdłuż drogi krajowej nr 59, w odległości ok.4 metrów od ustawionej w lesie granicy pasa drogowego. Następnie ścieżką leśną wzdłuż ogrodzenia Stadionu Miejskiego MOSiR. Dalej trasa prowadzi parkiem wzdłuż ulicy Moniuszki w stronę Twierdzy Boyen. Następnie trasa skręca w lewo i dalej prawym pasem ulicy Moniuszki prowadzi w kierunku kanału giżyckiego.
 • Na wysokości Parku Goemaer’a trasa skręca w prawo, przecina chodnik i dalej drogą szutrową prowadzi do mety.

 

 

Zmiany w organizacji ruchu na Alei 1 Maja

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku” od dnia 11.08.2022r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z rozpoczęciem drugiego etapu prac budowlanych.

UWAGA: Ze względu na to, iż do dnia 15.08.2022 r. będą prowadzone jedynie prace rozbiórkowe chodników, tymczasowo ruch pojazdów na odcinku od Hotelu Wodnik do skrzyżowania z ul. Kopernika nie będzie wstrzymany. Mając na uwadze, że podczas robót drogowych może nastąpić częściowe zajęcie jezdni, proszę kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Pełna informacja o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu dla etapu drugiego dostępna jest na stronie Zarządu Dróg Powiatowych pod adresem:
https://zdpgizycko.pl/przebudowa-rozbudowa-odcinka-al-1-maja-w-gizycku-ii-etap-od-dnia-11-08-2021-r/https://zdpgizycko.pl/przebudowa-rozbudowa-odcinka-al-1-maja-w-gizycku-etap-i/

Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lipcu 2022 roku

Według stanu na koniec lipca 2022 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1152 bezrobotnych, w tym 616 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 19,0% w porównaniu ze stanem na koniec lipca ubiegłego roku. Analizując dane do-tyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, ob-serwujemy spadek bezrobocia o 1,8%.
Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec czerwca br. (aktualnie dostępna) wynosiła 6,8% ludności aktywnej zawodowo (tj. o 2,0 pkt proc. mniej niż w czerwcu 2021 r.), kraj– 4,9%, województwo– 7,6%, podregion ełcki1– 9,2%.

informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Pełna analiza lipiec 2022 [do pobrania]

Operacja Boyen 2022

W dniach 11-14 sierpnia br. z okazji cyklicznie obchodzonego święta Twierdzy Boyen odbędzie się ” Operacja Boyen Giżycko”.

Wśród atrakcji:

 • największa w Polsce I-wojenna inscenizacja historyczna: „Bój o Twierdzę Boyen”,
 • defilada,
 • dioramy historyczne,
 • jarmark produktów regionalnych i militarnych,
 • koncerty, warsztaty i konkursy.

 

W najbliższą sobotę utrudnienia w ruchu pojazdów w Rynie

W związku z organizacją imprezy „Parada historyczna traktami Rynu”, która odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 13.08.2022 w godzinach 12-13, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał zezwolenie na wykorzystanie w sposób szczególny ulic Rynu:

 • Szkolnej,
 • Portowej,
 • Kościuszki,
 • Konrada Wallenroda,
 • Traugutta,
 • odcinków dróg: DK59, DW642

Po zakończeniu imprezy organizator niezwłocznie przywróci stan drogi sprzed imprezy.

22 edycja Mazury AirShow za nami…

Po dwuletniej przerwie, 6-7 sierpnia br. nad jeziorem Niegocin odbyły się w ramach Mazury AirShow lotnicze pokazy powietrznych akrobacji w wykonaniu samolotów zabytkowych, odrzutowych, wodnosamolotów i śmigłowców.

Na pokazach można było zobaczyć:

 • największy zespół akrobatyczny Polskich Sił Zbrojnych „Orlik”,
 • krajowe i zagraniczne zespoły pokazowe i indywidualnych powietrznych akrobatów,
 • skoki ze spadochronem m.in grupa Sky Magic Team,
 • spektakularne lądowania na wodzie,

Jednym z gości był słynny pilot cywilny i szybownik Tadeusz Wrona. W 2011 roku z powodu awarii Boeinga 767  wylądował na pasie lotniska Chopina w Warszawie bez wysuniętego podwozia. Uratowana została wówczas cała 231 osobowa grupa pasażerów i załogi.

Gratulujemy i dziękujemy organizatorom Aeroklubowi Kraina Jezior oraz wszystkim służbom i strażom zabezpieczającym to wydarzenie za przygotowanie tak spektakularnej i ważnej dla  mieszkańców naszego powiatu i całego regionu imprezy.

AirShow2022

AirShow2022

AirShow2022

AirShow2022

AirShow2022

Autor zdjęć: Krzysztof Nowosielski

11.08.2022 zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową al. 1 Maja

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SP. zo.o. w Gajewie informuje, że 11.08.2022r. zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas realizacji zadania: ,,Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku”- Etap 2, zostanie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji ruchu:

 • Wyłączony zostanie odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Kopernika do Hotelu Wodnik.
 • Przywrócenie ruchu na odcinku al. 1 Maja od początku zakresu(od Posterunku Policji) do skrzyżowania z ul. Kościuszki (łącznie ze skrzyżowaniem).
 • Czasowo(do 2tygodni) nieprzejezdna pozostanie ul. Daszyńskiego, ze względu na konieczność dokończenia robót w obrębie dotychczasowego zjazdu na stację paliw.

Starostwo Powiatowe w Giżycku poszukuje pracownika do Wydziału Budownictwa

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Giżycku  poszukuje pracownika  do Wydziału Budownictwa

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca od sierpnia 2022 r. w celu zastępstwa pracownika zatrudnionego w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku na czas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku  o służbie cywilnej. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1233);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe – budownictwo lub pokrewne, administracja, prawo, gospodarka przestrzenna;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia;
 • komunikatywność;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Proponowany zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowanie projektów decyzji pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
 2. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestrów decyzji, rejestru korespondencji oraz spisów spraw wg rzeczowego wykazu akt;
 3. przygotowanie projektów decyzji zmieniających;
 4. przyjmowanie dokumentów wpływających do Wydziału;
 5. przygotowanie projektów decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę;
 6. przygotowanie projektów zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 7. przygotowanie projektów zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym lokali i domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
 8. współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;
 9. udzielanie informacji interesantom, wydawanie im odpowiednich formularzy i druków.

Wymagane dokumenty:

Informacja o posiadanym wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej.

W celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zgłosić się  z informacją o posiadanym wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej do Starostwa Powiatowego w Giżycku, pokój Nr 17 w terminie od 08 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. w godzinach od 13:30 do 15:15.

Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administrator Danych Osobowych          

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą w Giżycku. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
 • przez e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
 • telefonicznie: 87 428 59 58
 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

 • listownie na adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
 • przez e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl
 • telefonicznie: 87 428 59 58
 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Inne dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, która może  zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem rekrutacyjnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe udostępnione na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub upływu terminu wskazanego powyżej.
 4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.  

 1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych     

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania  kopii tych danych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo żądania ich usunięcia,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Prawo wniesienia skargi    

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji        

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 Niniejszą informację otrzymał/a Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Delegacja z Krzemieńca w Ukrainie gościła w Starostwie Powiatowym w Giżycku

W piątek 05.08.2022r. Wicestarosta Mateusz Sieroński przyjął czteroosobową delegację przedstawicieli Krzemienieckiej Szkoły Sztuki im. M.Werykiwskiego. Jest to jedna z jednostek samorządu miasta Krzemieniec w Ukrainie. Spotkanie to poprzedzone zostało nadesłanym przez Mera Krzemieńca Andrzeja Smagliuka listem z podziękowaniami za udzielone wsparcie i pomoc oraz propozycją nawiązania bliższych kontaktów partnerskich. W trakcie spotkania przekazany został list Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego z zaproszeniem w dogodnym terminie delegacji z Krzemieńca do Polski. Delegacji naszych przyjaciół z Ukrainy przewodziła Dyrektor Szkoły Muzycznej w Krzemieńcu Pani Olga Gawryluk.

Delegacja z Krzemieńca

Delegacja z Krzemieńca

Powiatowy Rzecznik Konsumentów na urlopie

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 05.08.2022r. – 24.08.2022r.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku
przebywa na urlopie.

 • Odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną w okresie urlopu zostaną udzielone po dniu 24.08.2022r.
 • W sprawach pilnych bezpłatną poradę konsumencką można uzyskać:
  pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16,
  (czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -18:00 – opłata wg taryfy operatora),
  Centrum E-Porad konsumenckich e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
 • Ponadto o wszelkich problemach dotyczących reklamacji towarów i usług można informować Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie:

ul. Dąbrowszczaków 10
10-540 Olsztyn, www.ih.olsztyn.pl
tel.89 527 27 65, 521 03 93
adres e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl

 • Skargę na niewłaściwą jakość handlową oferowanych artykułów rolno-spożywczych należy zgłosić do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Olsztynie:

ul. Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn, www.wijhars.olsztyn.pl
tel. 89 522 89 20, 89 527 44 64

 • Informacje dotyczące praw konsumenckich znajdują się również na stronach:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl; www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl
Fundacja Konsumentów – www.konsumenci.org
Europejskie Centrum Konsumenckie – www.konsument.gov.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej – www.uke.gov.pl
Rzecznik Finansowy – www.rf.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl

Kwiaty pod pomnikami w 78 rocznicę Powstania Warszawskiego

W 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2022 r. Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński, przedstawiciele samorządów lokalnych, giżyckich instytucji, a także organizacji kombatanckich i społecznych złożyli kwiaty pod pomnikiem pamięci narodowej.
O godzinie 17:00 (godzina ”W”) – na terenie powiatu giżyckiego zabrzmiały także syreny alarmowe.
zdjęcia: gizycko.pl JMK
źródło: https://www.facebook.com/kursnaGIZYCKO

78 rocznica Powstania Warszawskiego

Dziś obchodzimy 78. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. O godzinie „W”, czyli dokładnie o 17.00, w wielu miastach w Polsce, również na terenie Powiatu Giżyckiego zabrzmią syreny alarmowe.
Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Przez 63 dni powstańcy walczyli z okupantem, choć ten patriotyczny zryw obliczony był wstępnie na kilkanaście dni. W trakcie walk na ulicach Warszawy zginęło około 20 tys. powstańców oraz ok. 180 tys. cywilów, mieszkańców stolicy. Miasto uległo niemal całkowitemu zniszczeniu. Na rozkaz Adolfa Hitlera Warszawa miała zostać zmieciona z powierzchni ziemi. Po powstaniu Niemcy wypędzili z miasta kilkaset tysięcy warszawiaków.

 

PAMIĘTAMY!

Powstańcy z kompanii 'Koszta’ czytają (prawdopodobnie) niemiecką ulotkę na ulicy Sienkiewicza róg Marszałkowskiej, fot. Eugeniusz Lokajski, Muzeum Powstania Warszawskiego

Lipcowy e-biuletyn Centrum Animacji Społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z lipcowym wydaniem e-biuletynu Centrum Animacji Społecznej, który powstaje w ramach projektu „Zmiana systemowa w Twojej organizacji – statut, księgowość, RODO, fundraising” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

E-biuletyn lipiec 2022

Wszystkie wydania biuletynu: http://www.mazurylgr.pl/e-biuletyn/

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiety i zgłoszenia zamierzeń na przyszły rok

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety pt. „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”. W związku z harmonogramem prac nad projektem budżetu Powiatu na przyszły rok prosimy o składanie ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2022 r.

Dzięki wypełnieniu ankiety:

 1. potwierdzają lub aktualizują Państwo dane teleadresowe organizacji,
 2. organizacja ma możliwość zgłoszenia zamierzeń, jakie planuje zgłosić do dofinansowania przez Powiat Giżycki w przyszłym roku w trybach przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. możliwe jest przekazywanie przez Starostwo Powiatowe w Giżycku informacji dotyczących sektora pozarządowego m.in. w zakresie konkursów ogłaszanych przez Powiat Giżycki, możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych przez sektor pozarządowy, szkoleniach, konferencjach itp.
 4. publikowana i aktualizowana jest „Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego” na stronach internetowych Powiatu Giżyckiego (portal informacyjny Powiatu Giżyckiego, Biuletyn Informacji Publicznej) w celu dostarczenia aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych.

Wypełniony formularz należy dostarczyć/przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Spraw Obywatelskich, pokój 211, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, lub skan pocztą elektroniczną na adres: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

Ankieta [pobierz DOC]

Ankieta [pobierz PDF]

W rocznicę Powstania Warszawskiego wybrzmią syreny

W 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 (godzina ”W”) – na terenie powiatu giżyckiego zabrzmią syreny alarmowe. Nadany zostanie ciągły sygnał syreny trwający 1 minutę. Zwracamy się z apelem do mieszkańców o chwilę zadumy i symboliczną minutę ciszy.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

Na podstawie informacji uzyskanej od dyrektorów poszczególnych placówek, po przeprowadzonym naborze elektronicznym do szkół ponadpodstawowych Powiatu Giżyckiego informujemy, że następujące szkoły dysponują jeszcze wolnymi miejscami:

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23 w następujących zawodach:
– technik architektury krajobrazu – 6 miejsc;
– technik robót wykończeniowych w budownictwie – 4 miejsca;
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 7 miejsc.

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w następujących zawodach:
– technik hotelarstwa – 1 miejsce.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 16:
– klasa wielozawodowa – 25 miejsc.

Zainteresowanych absolwentów szkół podstawowych, którzy w wyniku przeprowadzonego Naboru elektronicznego 2022 nie zostali nigdzie zakwalifikowani, zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do w/w szkół ponadpodstawowych.

Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW)

Co roku, 28 lipca jest obchodzony Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW). Ten dzień został ustanowiony w celu zwiększenia świadomości na temat wirusowego zapalenia wątroby – zakaźnej choroby wątroby, której może towarzyszyć wiele problemów zdrowotnych, także poważnych, w tym nowotwór wątroby.
Istnieje pięć głównych szczepów wirusa zapalenia wątroby – A, B, C, D i E. Do zakażenia wirusami WZW A, D i E dochodzi poprzez spożycie skażonej żywności lub wody lub przez bezpośredni kontakt z osobą zakaźną.
Największy problem globalnie nadal jednak stanowią wirusowe zapalenia wątroby typu B i C, które łącznie na całym świecie są najczęstszą przyczyną zgonów (co roku umiera z tego powodu 1,3 miliona osób.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/wsse-lodz/wirusowe-zapalenie-watroby

 

Fot. www.leki.pl

Maraton Wydminy- malownicze 42kilometry wzdłuż sześciu mazurskich jezior.

Już 10-go września odbędzie się długo oczekiwana, pierwsza edycja Maratonu Wydminy. W jednej z najbardziej rozbieganych wsi w Polsce od dawna rozmawiano o królewskim dystansie. Po pięciu niezwykle udanych odsłonach półmaratonu, organizatorzy postanowili pokazać uczestnikom znacznie szerszy kawałek Mazur i Krainy Tysiąca Jezior.

W ramach imprezy zostaną rozegrane I Mistrzostwa Polski LZS w Maratonie Przełajowym kobiet i mężczyzn. To klasyfikacja dla mieszkańców wsi i miasteczek do 20 tysięcy. Oprócz tego biegacze będą mogli wystartować w legendarnym już półmaratonie wokół Jeziora Wydmińskiego lub w Garbatej Piątce rozgrywanej na szybkich dwóch pętlach wydmińskiej promenady. Dzień wcześniej w godzinach popołudniowych odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe. Sercem całego wydarzenia będzie Wyspa Wydminy. W ostatniej przed pandemią covid-19 edycji półmaratonu wystartowało łącznie niespełna pół tysiąca osób!

„Stawiamy na Mazury, na konsekwentną promocję tego pięknego regionu. Trasę maratonu zaplanowaliśmy tak, żeby pokazać najbardziej urokliwe zakątki Gminy Wydminy oraz sąsiednich gmin Giżycko i Kruklanki. Na liście mamy już ponad stu uczestników, a wśród nich zawodników z Litwy i najdalszych zakątków Polski. Maraton Wydminy to oferta dla tych biegaczy-turystów, którzy swoje mazurskie urlopy zaplanowali poza wysokim sezonem. Oczywiście bardzo liczymy na obecność wszystkich zaprzyjaźnionych klubów biegowych z Polski północno-wschodniej i już dziś zapraszamy na wydmińską Wyspę” – Bartłomiej Osior, Dyrektor Maratonu Wydminy.

Wszystkie szczegóły dotyczące imprezy znajdują się na stronie www.maratonwydminy.pl
oraz na profilu facebook https://www.facebook.com/Maraton-Wydminy-367564256781022

źródło informacji: Fundacja Dystans

 

Wystaw się na Targach EKOnomii Społecznej 2022!

Zachęcamy do sprzedaży swoich produktów na największych lokalnych targach w naszym regionie organizowanych przez Stowarzyszenie Adelfi!

11 września 2022 r. spotkamy się w Ełku na czwartych już targach EKOnomii Społecznej. Organizatorzy zapewniają odbiorcom tematyczne prelekcje i warsztaty w nurcie ekologicznym. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na stanowiska wystawiennicze. Zapraszamy wytwórców produktów naturalnych (rolniczki, rolników, producentów żywności, kosmetyków, rękodzieła itp.) do zgłaszania swojego udziału. Do współpracy zapraszamy w szczególności koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej.

Zgłoś swój udział – to proste! Jak to zrobić?

Wystarczy, że wyślesz formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/3PfLXUl

lub wyślesz poniższy formularz na adres e-mail kamila.guzewicz@adelfi.pl

Jeżeli masz pytania, to na wszystkie odpowie Kamila Guzewicz pod numerem telefonu 796 373 811. Zapraszamy!

formularz zgłoszeniowy [pobierz]

 

 

AKADEMIA FUNDUSZY Wsparcie turystyki

AKADEMIA FUNDUSZY
PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027 FUNDUSZE WSPARCIA TURYSTYKI
 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Grzegorz Puda
we współpracy z Burmistrzem Miasta Giżycka Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem
mają zaszczyt zaprosić Państwa na wydarzenie

w dniu 29 lipca 2022 o godzinie 10.00
w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
przy ul. Moniuszki 22.

W trakcie spotkania uczestnicy poznają możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój szeroko rozumianej branży turystycznej oraz wziąć udział w dyskusji z Ministrem Grzegorzem Pudą i pracownikami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z burmistrzem Giżycka Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem.

Dodatkowo będzie podpisany Kontrakt Programowy na lata 2021-2027 przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Pana Grzegorza Pudę oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina. Spotkania zakończy krótka konferencja prasowa.

 

Ważne. W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o rejestrację obecności pod adresem: potwierdzenie@mfipr.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/

Skip to content