15.7 C
Giżycko
5 października 2022

Otwarty konkurs grantowy na projekty w programie „Wspieramy Ukrainę”

Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Jest on skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) zaprasza do składania wniosków w jesiennym naborze w otwartym konkursie grantowym na projekty w programie „Wspieramy Ukrainę”. Celem Programu jest wsparcie odbiorców w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich kraju oraz tych pozostających w Ukrainie. Cel ten Wnioskodawcy mogą realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami z Polski lub/i z Ukrainy.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 22.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 05 października 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Maksymalna kwota dotacji: do 22.000 zł

Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek

Okres realizacji projektów: 10 listopada 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.

Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji

Wkład własny: nie wymagany

Termin składania wniosków: do 5 października 2022 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED

Pula środków w konkursie: 440 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

1. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce, a w szczególności:

 • zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;
 • organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego i in.;
 • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
 • wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, rozszerzające kompetencje  potrzebne do pracy w środowisku wielokulturowym (np. organizacja praktycznych  kursów, szkoleń, wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.);
 • organizacja nauki przedmiotów ojczystych;
 • nauka języka polskiego.

2. poprawa warunków dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie, a w szczególności:

  • organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej; organizacja opieki psychologicznej, w tym także dla kadry pedagogicznej;
  • organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i czasu pozaszkolnego dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach zamieszkania poprzez organizację świetlic przy w/w punktach, zakup niezbędnych sprzętów i pomocy szkolnych, opłacenia pracy opiekunów i kosztów opłat komunalnych (m.in. kosztów działania świetlicy: ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, czynsz);
  • poprawa warunków zdalnego nauczania poprzez stworzenie punktów opieki, opłacenie kosztów łączy internetowych oraz zakup niezbędnych sprzętów;
  • dostosowanie pomieszczeń szkolnych do nauczania w trakcie zagrożenia atakami powietrznymi.

Formularz wniosku, formularz budżetu oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie programu Wspieramy Ukrainę, e-mail: ukraina@fed.org.pl

Bieżące informacje o działaniach w programie oraz o planowanych konkursach i innych aktywnościach i można uzyskać na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji

 

Granty na działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy

Nowe Relacje – Działania na Rzecz Włączenia i Integracji Międzypokoleniowej Osób z Ukrainy z Doświadczeniem Uchodźczym” to program grantowy, którego głównym założeniem jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. W projektach mogą wziąć również udział: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów niż Ukraina, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem.

Organizatorzy przewidują wsparcie dla aktywności zapobiegających dyskryminacji, promujących wielokulturowość oraz opierających się na poszanowaniu autonomii i tolerancji. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury w działaniach, które:

 • będą kontynuacją już podjętych przez nie działań lub sprawdzonych rozwiązań lokalnych na rzecz integracji różnych grup uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, w tym osób starszych (także realizowanych przez organizację na zlecenie lub we współpracy z samorządami);
 • będą rozwijały w społeczności lokalnej model tzw. „klubu konwersacji”, tj. będą korzystały z metody włączenia polegającej na konwersacji językowej opartej na łączeniu dwóch środowisk, tj. seniorów i seniorki z Polski oraz uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy w wieki 50+- wg projektu Polska dla początkujących i zaawansowanych;
 • będą nowym, alternatywnym, nierealizowanym dotychczas przez organizację pomysłem integrującym lokalnie uchodźców i uchodźczynie w wieku 50+ z Ukrainy.

Kto może się zgłosić do programu?

 • Polskie organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
 • Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Wnioskujące instytucje powinny posiadać doświadczenie w co najmniej jednym z poniższych obszarów:

 • wspieranie/aktywizacja/integracja osób w wieku 50+;
 • działania międzypokoleniowe (łączące grupy, które dzieli co najmniej 25 lat różnicy, przy czym grupa starsza powinna uwzględniać osoby powyżej 50. roku życia);
 • działania na rzecz integracji migrantów i/lub uchodźców;
 • inne działania, w tym działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Co oferuje program?

Granty w wysokości od 40 000 złotych do 80 000 złotych dla 10 inicjatyw.

Obok wsparcia finansowego w formie grantu na realizację działań, podczas trwania projektu realizatorzy oraz uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie merytoryczne w formie:

 • udział w szkoleniach rozwijających i sieciujących uczestników (5 dni szkoleń);
 • możliwość indywidualnego wsparcia eksperckiego dla każdego projektu;
 • superwizję i wsparcie tutorów w bieżącej pracy z uczestnikami i mierzeniu się z wyzwaniami;
 • doradztwo specjalistów z Polskiego Forum Migracyjnego dla grantobiorców i odbiorców docelowych;
 • możliwość zdobycia nowej wiedzy i rozwoju standardów pracy dzięki współpracy z brytyjskim sponsorem programu.

Harmonogram programu

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest od 19 września 2022 roku do 9 października 2022 roku do godz. 18.00. Wnioskodawcy przygotowują i przesyłają wnioski dostępne online pod linkiem:
https://nowerelacje.webankieta.pl

Wyniki zostaną ogłoszone 18 października 2022 roku.

Okres realizacji projektu wynosi 8 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym działania powinny się zacząć nie później niż 28 października 2022 roku mogą trwać maksymalnie do 28 czerwca 2023 roku.

Realizatorem programu jest  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program sponsorowany jest przez Help Age International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:  www.nowerelacje.org

 

Borecka Łękuk Trail 50km już za dwa miesiące!

Majestatyczna Puszcza Borecka z pokazową Zagrodą Żubrów w Wolisku, już po raz trzeci zapraszają wszystkich miłośników biegania trail’owego z całej Polski. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2022 r. Główną areną zawodów będzie niezmiennie mazurski hotel Folwark Łękuk.

Borecka Łękuk Trail to znakomita okoliczność na oficjalne zakończenie sezonu biegowego. W tym roku, oprócz dystansów Litygajno 50km, Wolisko 21k i Dubinek 13km, w programie imprezy pojawił również Łękuk 5km. To ukłon organizatorów w stronę początkujących biegaczy. Z kolei za pokonanie najdłuższego dystansu Litygajno 50km zawodnicy po raz pierwszy otrzymają 1 punkt ITRA (International Trail Running Association – red.). To bardzo ważna i dobra informacja dla biegaczy, których marzeniem są starty w najbardziej prestiżowych biegach górskich w kraju i na świecie. Borecka KIDS to nowa propozycja dla całych rodzin i oczywiście najmłodszych biegaczy. Dzieci w wieku od 3 do 16 lat pobiegną na dystansach od 200 do 800 metrów. To nie koniec nowości i atrakcji. W piątkowy, przedstartowy wieczór odbędzie się Pasta Party i konferencja prasowa z udziałem gwiazd biegów Ultra. Natomiast w sobotę, po ceremonii dekoracji i oficjalnym zakończeniu części sportowej, w Folwarku Łękuk odbędzie się Borecka Łękuk BAL, czyli taneczne podsumowanie całego sezonu biegowego.

„Zapraszam wszystkich biegaczy w nasze gościnne progi. Sam intensywnie przygotowuję się już do startu na dystansie Litygajno 50km. Zapowiada się naprawdę fantastyczny, rozbiegany i roztańczony weekend”. – Krzysztof Przyłucki, ultramaratończyk, właściciel Folwarku Łękuk.

Zapisy, trasy biegów i wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.boreckatrail.pl

 

 

Źródło informacji: Fundacja Dystans

2. miejsce w XII Turnieju Tańca w Piszu

W XII Turnieju Tańca organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu, przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku zaprezentowali się w tańcu baletowym, „Jeziorzo Łabędzie po naszemu”. Dali pokaz kunsztu baletowego, dzięki któremu tanecznym krokiem pokonali 16 zespołów i wspięli się na II miejsce podium. Gratulacje!

 

 

Źródło informacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku

Cykl spotkań skierowanych do seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Komendą Główną Policji (KGP), w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR organizuje cykl spotkań skierowanych do seniorów.

W zakresie powyższego cyklu, w dniu  21 września 2022 roku (środa), odbędzie się webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”.

Celem webinarium jest poszerzenie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 21 września 2022 roku (w godz. 10:00-13:00).

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=78978&p_id=18

Udział w webinarium jest bezpłatny.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

 

W przypadku pytań i wątpliwości informacji w zakresie webinarium udzielają pracownicy Departamentu Komunikacji Społecznej:

Paweł Panicz i Małgorzata Konarzewska, tel.  +48 22 262 56 59, e-mail: cedur@knf.gov.pl

Program CEDUR dot. szkolenia 21.09.2022

Klauzula informacyjna RODO dot. szkolenia 21.09.2022

 

 

Źródło informacji: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=78973&p_id=18

Konkurs Aktywny Senior/Seniorka. Potrzebni

Trwa Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską. POTRZEBNI. To dobra okazja do przedstawienia/promocji osób ze środowiska seniorskiego oraz działań/inicjatyw samorządów i organizacji  na rzecz osób starszych.

Konkurs organizowany jest po raz czwarty. Organizatorem konkursu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Dotychczasowymi laureatami głównych nagród byli: Halina Pyszko z Nidzicy, Maria Kaliszewicz z Kętrzyna oraz Maria Popieluch z Giżycka. Za inicjatywę seniorską (kategoria wprowadzona została w roku 2021) jury uznało przedsięwzięcie Banku Żywności w Olsztynieni i jego #AkcjęZupa.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 25 września 2022 r.

Informacje: rzecznik@federacjafosa.pl

Regulamin-Warminsko-Mazurski-konkurs-na-Aktywnego-Seniora_Seniorke-i-Najlepsza-Inicjatywe-Seniorska.POTRZEBNI_2022

zal.-1_do_regulaminu-wniosek-kat.-1_2021_22

zal.-2_do_regulaminu-wniosek-kat.-2_2021_2022

Źródło informacji: https://federacjafosa.pl/konkurs-aktywny-senior-seniorka-potrzebni/

Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”

Dotacje do 20.000 złotych na „Cyfrowe Kluby Seniora”. Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych mających na celu doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.

Na program przekazano środki w wysokości 12 milionów złotych. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego (placówki typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”),
 • organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych.

Dotacja pozwoli na zakup nowego sprzętu (tablet, laptop) do wykorzystania w celu upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów.

Szczegóły znajdują się w poniższych linkach:

1) https://www.gov.pl/web/rodzina/12-milionow-dla-cyfrowych-klubow-seniora

2) https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rusza-konkurs-cyfrowe-kluby-seniora

3) https://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/ogloszenie-o-konkursie-na-podstawie-art-12-c-ustawy-z-dnia-17-lutego-2005-roku-o-informatyzacji-dzialalnosci-podmiotow-realizujacych-zadania-publiczne-dz-u-z-2021-r-poz-2070-z-pozn-zm-zwanej-dalej-ustawa-minister-cyfryzacji-oglasza-konkurs-na-dofinansowani.html

Zachęcamy do aplikowania – termin składania ofert upływa 26 września 2022 r.

 

Wsparcie na działalność statutową KGW

Tylko do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiejskich mają czas na ubieganie się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Dotychczas wnioski o przyznanie pomocy złożyło prawie 10,6 tys. kół gospodyń wiejskich na kwotę ponad 58 mln zł.
O takie wsparcie po raz kolejny mogą ubiegać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie jest w nim zarejestrowanych blisko 11,5 tys. tego typu organizacji.

Wypełniając wniosek o przyznanie wsparcia, należy upewnić się, czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, ważne jest uaktualnienie tych informacji w biurze powiatowym Agencji, ponieważ wysokość dofinansowania pozostaje uzależniona od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.
Do rozdysponowania jest 70 mln zł.

Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania.

Koła są zobowiązane wykorzystać otrzymaną pomoc do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć – przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r.

W 2021 roku koła gospodyń wiejskich uzyskane dofinansowanie przeznaczały najczęściej na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

 

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-dzialalnosc-statutowa-kgw–nabor-wnioskow-na-ostatniej-prostej

83. rocznica agresji ZSRR na Polskę i Dzień Sybiraka

17 września br. odbyły się obchody 83. rocznicy agresji ZSRR na Polskę i Dnia Sybiraka. Rozpoczęto mszą św. w Kościele Ducha Św. Pocieszyciela. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik poświęcony Żołnierzom AK i Sybirakom. Odśpiewano hymn państwowy, odsłuchano hymn Sybiraków, odczytano apel poległych…

Odbyło się również składanie kwiatów przez delegacje kombatantów, wojska, służb i straży, przedstawicieli samorządu, szkół. Samorząd powiatowy reprezentowali: Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Wicestarosta Mateusz Sieroński oraz Radni Rady Powiatu w Giżycku: Mirosław Nowakowski, Tomasz Szostkowski i Jan Krysiuk.

Podczas uroczystości nastąpiło również ręczenie odznaczeń sybirackich. Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku Jan Sekta. Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków otrzymały: Kamila Gaińska-Wójcik – pracownik Starosta Powiatowego w Giżycku oraz Elżbieta Jasudowicz. Obchody uświetniła giżycka orkiestra wojskowa.

 

 

Fot. Anna Kalinowska / Starostwo Powiatowe w Giżycku

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia

 

W  y  k  a  z

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Giżycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do zbycia.

 1. położenie: gmina Giżycko, obręb 0003 Bogaczewo,
 2. numer geodezyjny i powierzchnia nieruchomości: obręb 0003 Bogaczewo, działka numer 254 o  powierzchni 0,3040 ha,
 3. numer  księgi wieczystej:  OL1G/00042509/9,
 4. opis nieruchomości: nieruchomość opisana w operacie ewidencji gruntów i budynków jako nieużytki, porośnięta zadrzewieniami,
 5. przeznaczenie w pzp: nieruchomość nie jest objęta zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny objęte studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Giżycko, także nie określają kierunków zagospodarowania. Nieruchomość przylega do terenów oznaczonych w studium jako obszary zwartej zabudowy wskazane do rozwoju zabudowy w kierunku funkcji turystyczno-wypoczynkowych i obsługi ruchu turystycznego.
 6. przeznaczenie: nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargowym
 7. cena nieruchomości: 8 500,00 zł brutto.

Uwagi:

 1. Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedniemu właścicielowi nieruchomości, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu pod warunkiem, że złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Giżycko, 19  września 2022 roku

WG.6840.1.1.2022

Zaproszenie na prezentacje nowego spektaklu Teatru IOTA

Serdecznie zapraszamy na prezentacje nowego spektaklu Teatru IOTA pt. „Więcej niż wiatr”, które odbędą się: 22 września br. w Giżyckim Centrum Kultury, 24 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach oraz 30 września br. Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

Kilka zdań o spektaklu „Więcej niż wiatr” Zbigniewa Waszkielewicza

Powroźnik, bohater jednoaktówki scenicznej, ma świadomość bliskiego kresu swej życiowej drogi – bliżej niż dalej, tak sam określa upływający czas. Spowiada się ze swego życia, czyni to w rozmowie z Nitką i Pętlą, które uosabiają jego głosy wewnętrzne. Próbuje zrobić bilans jasnych i ciemnych stron swej ziemskiej peregrynacji.  Akcja przeradza się w swoisty sąd, w którym Powroźnik staje się podsądnym, ale też prokuratorem, adwokatem i sędzią.

Swoista sytuacja, gdy za rozmówców ma swoje głosy wewnętrzne w ludzkiej postaci sprawia, że nie wie, czy to przypadkiem nie jest sen: sen ziemski a może zaświatowy? Wyznając swoje grzechy stara się nie tracić rezonu, w tym humoru, gdy snuje swą opowieść o ścieżkach życia, którymi prowadziły go miłość, poezja i wiatr.

Czas trwania spektaklu: 1 godz. 05 minut (bez antraktu)

XXI Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej

Serdecznie zapraszamy na XXI Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej, które odbędą się w dniach 1-2.10.2022 r. w Giżycku, Węgorzewie, Baniach Mazurskich, Wydminach, Wilkasach, Kruklankach.

 

Zapraszamy na wycieczki przyrodnicze

Stowarzyszenie Miłośników Mazurskiej Przyrody zaprasza na cykl jesiennych wycieczek przyrodniczych po terenie powiatu giżyckiego w ramach projektu pn. „Swego nie znacie, czyli mieszkańcy Mazur w najcenniejszych przyrodniczych obszarach regionu”. W czasie kolejnych wypraw odwiedzimy giżycki Las Miejski w poszukiwaniu ciekawych gatunków ptaków, posłuchamy jesiennych odgłosów lasu, sprawdzimy co się dzieje o tej porze roku w pobliżu dziupli dzięciołów oraz gniazd kruków. Pojedziemy do Puszczy Boreckiej, gdzie przez kilka godzin będziemy intensywnie eksplorować puszczańską przestrzeń w poszukiwaniu nor borsuków i jenotów oraz śladów obecności wilków, żubrów, czy łosi. A może przydarzy się jakieś ciekawe spotkanie oko w oko! Podczas kolejnej wyprawy udamy się nad jezioro Gołdapiwo, gdzie będziemy podziwiali duże stada migrujących ptaków wodnych wypoczywających i żerujących na naszych wodach. Będzie duża szansa na spotkanie z nurami, bielaczkami i innymi rzadko widywanymi na Mazurach gatunkami ptaków. W końcu udamy się również nad nasze największe jeziora: Niegocin i Kisajno, gdzie spróbujemy wytropić przebywające jesienią na tych zbiornikach stada łabędzi krzykliwych i czarnodziobych. Oczywiście liczymy również na obecność innych gatunków. Jednak tak jak w przypadku każdej wyprawy i każdego wyjazdu na obserwowanie ptaków i przyrody można dużo obiecywać, ale nic nie można gwarantować. Wszystko zależy od pogody, szczęścia  i przypadku. Są mimo wszystko pewne elementy, które już dziś możemy zagwarantować: miłą atmosferę, spotkanie w gronie pasjonatów przyrody, a także możliwość wymiany doświadczeń i rozmów na tematy, które nas najbardziej interesują.

1 października, Las Miejski, spotkanie na miejscu 8:00

Jesienny las jest zupełnie inny od tego wiosenno – letniego. Jest bardziej ponuro, tajemniczo, a całą przestrzeń wypełnia bezkresna, ale błoga i kojąca cisza. W czasie pieszego spaceru poszukamy ptasich gniazd i dziupli, sprawdzimy jakie gatunki ptaków mogą jeszcze w ten jesienny poranek ukrywać się w zaroślach i trzcinach leśnych stawów, spróbujemy zlokalizować dzięcioła zielonosiwego i krzyżodzioba świerkowego, posłuchamy kontaktowych głosów ptasiej „drobnicy” – sikor, mysikrólików, kowalików, pełzaczy i raniuszków. Takie przynajmniej są plany, a jak wyjdzie?  Jak zwykle w przypadku obserwacji ptaków, czyli nie wiadomo…

22 października, Puszcza Borecka, wyjazd z Giżycka godzinie 7:00

Puszcza Borecka to niezwykłe miejsce na mapie naszego województwa. Jesienne, surowe wcielenie tego cennego przyrodniczego obszaru jest jeszcze bardziej czarujące i wciągające. W czasie pieszych eksploracji zobaczymy nory borsuków i jenotów, poszukamy śladów obecności wilków i żubrów, posłuchamy głosów ptasich mieszkańców puszczy. A jeżeli będziemy mieli trochę szczęścia to może przeżyjemy jakieś ciekawe spotkanie… Przygotujmy się na kilka godzin intensywnego marszu w trudnym terenie. Nieprzemakające obuwie, strój terenowy i ciepłe, przeciwdeszczowe kurtki mile widziane, a nawet wskazane. Chyba,   że jesienna pogoda zrobi nam psikusa i zrobi się bajecznie ciepło i słonecznie.

29 października, Brożówka, wyjazd z Giżycka o godzinie 8:00

Jezioro Gołdapiwo jest niezwykłym miejscem dla obserwatorów ptaków. Jesienią na wodach tego zbiornika gromadzą się wielkie stada migrujących ptaków wodnych. Niektóre gatunki gnieżdżące się na dalekiej północy można zobaczyć w naszym kraju tylko podczas sezonowych wędrówek, kiedy odpoczywają i żerują na mazurskich wodach. Spróbujemy zatem wypatrzeć  nury jak dają nura,  bielaczki jak bielą się na tle błękitu jeziora, czy świstuny jak beztrosko poświstują. Jesteśmy jednak ambitni i liczymy na jakieś ornitologiczne rarytasy, które mogą pojawić się w tym okresie, z lodówką, perkozem rogatym i szlacharem na czele!

5 listopada, Niegocin/Pierkunowo, wyjazd z Giżycka o godzinie 7:00

Tym razem wzbierzemy się nad nasze największe jeziora. Będziemy wpatrywali się w bezkresną toń jeziora Niegocin i jezioro Kisajno. A jak już zabieramy się za wielkie jeziora to interesują nas wyłącznie wielkie rzeczy, a więc wszystko co „naj”. Będziemy zatem obserwowali największe ptaki wodne, czyli łabędzie. Poza pospolitymi dla nas łabędziami niemymi, ruszymy również tropem łabędzi krzykliwych i łabędzi czarnodziobych. Podczas tej wycieczki interesują nas również wielkie stada. Tysiąc, dwa tysiące, pięć tysięcy? Czy uda się nam to wszystko policzyć? Ja w każdym razie liczę na duże zbiorowiska żerujących gągołów, czernic i głowienek.

Wszystkie wycieczki są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są pod numerem telefonu: 507 958 362 lub email: mazurskaprzyroda@gmail.com

O kolejnych wycieczkach organizatorzy będą informowali na swoim profilu facebookowym https://www.facebook.com/Masuriannature/ Znajdą tam Państwo również relacje z wypraw.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Giżyckiego.

 

Zakład Aktywności Zawodowej ze złotą statuetką LODOŁAMACZE 2022

W Bydgoszczy rozstrzygnięty został regionalny etap Konkursu Lodołamacze. Statuetki przyznano pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami z czterech województw, w tym z województwa warmińsko-mazurskiego.

Lodołamacze to wyróżnienia przyznawane pracodawcom, którzy nie boją się zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. To nagroda za promowanie likwidacji barier i łamanie stereotypów. Organizatorzy Konkursu Lodołamacze doceniają też przedsiębiorstwa, firmy i instytucje dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Statuetki przyznawane są w dziewięciu kategoriach. Za 2. i 3. miejsce wręczane są medale.

Dwa laury trafiły do instytucji i firm z Warmii i Mazur. W kategorii „Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa” zwyciężył Zakład Aktywności Zawodowej z Giżycka (to drugi lodołamacz w historii zakładu, który od 18 lat kruszy lody na rynku pracy zatrudniając i rehabilitując osoby niepełnosprawne.). Z kolei „Zdrową Firmą” został olsztyński Michelin.

Gala, która odbyła się w Bydgoszczy, obejmuje cztery województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Laureaci etapów regionalnych wezmą udział w etapie centralnym, który odbędzie się 6 października br. w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

Źródło informacji: https://olsztyn.tvp.pl/62779638/lodolamacze-przyznane-statuetki-trafily-min-na-warmie-i-mazury

Fot. Gazeta Giżycka

Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego

W dniu dzisiejszym (15.09.br.) w Starostwie Powiatowym w Giżycku podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,20 km”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko.
Przedmiotem zadania jest remont pięciu odcinków dróg powiatowych:
 • droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N – Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) na odcinku od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo, o długości 10,700 km (Gmina Kruklanki),
 • droga powiatowa nr 1710N (Miłki – Lipińskie – Wydminy) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 656 do miejscowości Szczepanki o długości 2,200 km (Gmina Miłki),
 • droga powiatowa nr 1740N (dr. pow. nr 1738N – Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) w msc. Gawliki Wielkie o długości 1,800 km (Gmina Wydminy),
 • droga powiatowa nr 1833N (Kruklin – Siedliska – Lipińskie) na odcinku Kruklin – Siedliska o długości 2,000 km (Gmina Giżycko),
 • droga powiatowa nr 1733N (gr. pow. – Knis – Ryn) na odcinku granica powiatu – Knis o długości 1,500 km (Gmina Ryn).
Termin realizacji zadania: od września 2022 r. do października 2023 r. Wartość robót budowlanych: 16.892.005 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.202.500 zł.

 

Źródło informacji: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku

Zaproszenie na bezpłatne zajęcia biegowe

Giżycka grupa BBL razem z trenerami serdecznie zaprasza na wspólne treningi każdego kto chce zacząć swoją przygodę z bieganiem w każdy poniedziałek o 18:00 na stadionie MOSiR.
BBL- Biegam Bo Lubię to bezpłatne zajęcia na bieżniach w całej Polsce.

II Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy na II Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędą się 20 września 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 (Las Miejski, ul. Dworska). Igrzyska są współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

I Maraton Wydminy przeszedł do historii

Nikt wcześniej w Powiecie Giżyckim nie odważył się zrealizować takiego wyzwania. Fundacja Dystans, przy ścisłej współpracy z Gminą Wydminy, Gminą Kruklanki, współorganizacji Powiatu Giżyckiego oraz współpracy z wieloma firmami i instytucjami kilka miesięcy temu podjęła się organizacji I Maratonu Wydminy. Efekt??? Fantastyczna atmosfera, wyłonieni Mistrzowie Polski LZS w Maratonie, niezwykle widowiskowe biegi dziecięce i przede wszystkim niesamowita satysfakcja. I uczestników, i organizatorów.

Pierwszy, historyczny Maraton Wydminy odbył się 10-go września. Sercem zawodów była Wyspa Wydminy. W ramach imprezy rozegrano biegi na trzech dystansach; 42km, 21km, 5km. Łącznie w pierwszej edycji Maratonu Wydminy udział wzięło blisko 300 osób, a wśród nich miłośnicy biegania z najdalszych zakątków Polski oraz zawodnicy z Litwy. Honorowym pilotem Maratonu Wydminy była Katarzyna Zubowicz, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w Maratonach na wózku, na co dzień mieszkanka Gminy Wydminy.

Na królewskim dystansie 42 kilometrów, ku radości mieszkańców, z czasem 2:53:41 zwyciężył Jakub Ołowski z Wydmin, zostając jednocześnie Mistrzem Polski LZS w Maratonie Przełajowym. Za jego plecami na metę wbiegli Sylwester Jakacki z Bartoszyc i Norbert Marczuk z Kowal Oleckich. Wśród pań bezkonkurencyjna była Julita Piwońska z Ełku, która 42 kilometry pokonała w czasie 3:23:39. Kobiece podium uzupełniły suwalczanki, Katarzyna Budrewicz i Anita Sznejder. Tytuł Mistrzyni Polski LZS przypadł Renacie Przybyłowskiej z Rozogów.

W półmaratonie najszybsi byli Rolandas Silius z Wilna oraz bardzo utytułowana biegaczka z Białegostoku, Anna Bańkowska. Garbatą Piątkę wygrali przedstawiciele Wojska Polskiego, giżycczanie Magdalena Dziekońska i Łukasz Parszczyński. W czasie ceremonii dekoracji był jeden szczególny moment. Na podium zaproszono Agnieszkę Buko, niewidomą mieszkankę Wydmin, która w wyniku zaawansowanej cukrzycy straciła wzrok. Organizatorzy przekazali Agnieszce 1000 zł na dalsze leczenie.

Niezwykłych emocji dostarczyły biegi dziecięce na dystansach od 200 do 800 metrów. Tu nie tyleż ważne były miejsca na mecie, co sam udział i zachęcenie całych rodzin do podejmowania aktywności fizycznej. Na starcie biegów dziecięcych pojawiło się łącznie blisko stu przyszłych, młodych sportowców.

W niebywale gościnnych dla biegaczy Wydminach oczywiście nie mogło zabraknąć mazurskich akcentów. Na mecie wszystkich witano symbolicznym bochenkiem chleba z Piekarni Kruklanki i mazurską oranżadą z Olecka. Trzem najliczniejszym klubom wręczono zaproszenia na kwoty 1000, 700 i 500zł do mazurskich restauracji Karczma STARY MŁYN Upałty, KUBA Wydminy oraz OGIEŃ i WODA w Folwarku Łękuk.

„Za nami pierwsza edycja Maratonu Wydminy. Z jednej strony jesteśmy dumni i spełniliśmy swoje wielkie marzenie, z drugiej już dziś myślimy o przyszłorocznej edycji. II Maraton Wydminy odbędzie się w dniach 8-11 czerwca 2023. Jesteśmy przekonani, że zmiana terminu na długi weekend czerwcowy sprawi, że na udział w wydmińskim maratonie lub jeden z biegów towarzyszących zdecyduje się znacznie więcej osób. Składamy serdeczne podziękowania lokalnym samorządom, firmom, instytucjom, służbom i wolontariuszom. Bez ich wsparcia organizacja Maratonu Wydminy po prostu nie byłaby możliwa. Oczywiście zapraszamy do współpracy w kolejnym wydaniu maratonu”. – Bartłomiej Osior, Dyrektor Maratonu Wydminy.

 

Źródło informacji: Fundacja Dystans

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zleconego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku przy ul. Smętka 5, do dnia 4 października 2022 r. do godz. 12.00.

 

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Link do ogłoszenia w BIP

Magdalena Skórnóg z trzema medalami Mistrzostw Polski

Magdalena Skórnóg, uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku została trzykrotną medalistką Mistrzostw Polski Klas Nieolimpijskich! .
Razem z Antoniną Ołowiak z Gdańska, z którą tworzy team, zdobyły wicemistrzostwo Kobiet, wicemistrzostwo Juniorek i brązowy medal w klasyfikacji U-16.
Szczegóły na https://gizycko.pl/magdalena-skornog-z-trzema-medalami…/

Fot. Sail Spotting Bartosz Modelski
Fot. Sail Spotting Bartosz Modelski
Fot. Sail Spotting Bartosz Modelski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/

Skip to content