„Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż”

Do 10 września potrwa nabór wniosków grantowych dla organów prowadzących szkoły i przedszkola na sfinansowanie kosztów zatrudniania asystentów i asystentek uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Maksymalna kwota grantu to ponad 292 tys. zł.

Granty będą przyznawane w ramach projektu „Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż”. Planowane są dwa nabory wniosków. Pierwszy ruszył 16 sierpnia br. i potrwa do 10 września br. Drugi nabór ma zostać ogłoszony w listopadzie 2021 roku.

Do konkursu grantowego mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi: przedszkola posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem przedszkoli specjalnych, szkoły podstawowe posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych, szkoły branżowe I stopnia posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych, licea posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych, technika posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych.

Grant może zostać wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole i/lub przedszkolu asystenta uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE), przez okres 10 miesięcy. Jeden organ prowadzący szkoły może zrealizować przedsięwzięcie grantowe w maksymalnie pięciu prowadzonych przez siebie szkołach. W każdej szkole można zatrudnić w ramach przedsięwzięcia grantowego maksymalnie dwie osoby na stanowisku ASPE.

W związku z koniecznością wcześniejszego przeszkolenia ASPE, rozpoczęcie pracy z dziećmi i młodzieżą będzie możliwe najwcześniej w styczniu 2022 roku. Realizacja przedsięwzięcia grantowego musi zakończyć się przed 31 stycznia 2023 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Więcej informacji o programie (w tym również instrukcja wypełnienia wniosku) jest dostępnych na tej stronie: https://asystentspe.pl/