Bezpłatne szkolenie na temat zamówień publicznych


Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz GRUPA APEXnet organizują dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na bezpłatne szkolenie nt. Prawa zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych, zasad udzielania zamówień publicznych w szczególności przy projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zasad prowadzenia i dokumentowania postępowań o zamówienia publiczne.

Po szkoleniu uczestnicy będą znali:

  • Zasady prowadzenia i dokumentowania postępowań o zamówienie publiczne
  • Zasady szacowania wartości zamówienia
  • Tryby i formy udzielania zamówień publicznych
  • Umowy w zamówieniach publicznych
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

WARUNKI: Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uczestnikami szkolenia mogą być potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Szkolenia odbywają się w Olsztynie w hotelu Gromada Olsztyn, Pl. Konstytucji 3-go Maja 4 i obejmują materiały szkoleniowe, ćwiczenia, poczęstunki w przerwach, oraz lunch. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty. Do uczestników należy pokrycie kosztów noclegu oraz dojazdu na szkolenie.

ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
Rekrutację uczestników przeprowadzi GRUPA APEXnet, za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.
Zgłoszenie do udziału w szkoleniach odbywać się będzie na podstawie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz oraz oświadczenie należy przesłać faksem pod numer (22) 205 89 01 lub na adres: GRUPA APEXnet, Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Oryginał oświadczenia oraz formularza zgłoszenia należy również przed szkoleniem przesłać pocztą. Przesłany formularz zgłoszeniowy jest jednoznaczny z wyrażeniem, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem uczestniczenia w szkoleniu.

W pierwszej kolejności zgłoszenia przyjmowane są od: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (z jednej jednostki może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba).
Zgłoszenia instytucji działających komercyjnie będą przyjmowane na listę rezerwową i zostaną uruchomione w przypadku braku zgłoszeń od instytucji publicznych.

W sprawach problemowych dot. rekrutacji ostateczną decyzję podejmuje Województwo Warmińsko-Mazurskie.

TERMINY:
6-7.09.2011 r.;
8-9.09.2011 r.;
15-16.09.2011 r.;
22-23.09.2011 r.;
27-28.09.2011 r.;
29-30.09.2011 r.;
6-7.10.2011 r.

Na stronie internetowej znajduje się informacja, że nabór uczestnikówna pierwszy termin szkolenia 30-31.08.2011 r. został zamknięty.

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:

CEL OGÓLNY SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu prawa zamówień publicznych potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

GRUPA DOCELOWA:
Uczestnikami szkolenia mogą być potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

METODY PRACY:
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów oraz aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i przećwiczyć wybrane umiejętności.

Podczas szkolenia wykorzystywane będą następujące techniki pracy warsztatowej:

  • ćwiczenia (np. gry, mini symulacje), wprowadzające do tematu,
  • większe struktury ćwiczeniowe – dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności,
  • krótkie wykłady, prelekcje, pogadanki wprowadzające i podsumowujące zagadnienie, systematyzujące pojęcia,
  • analizy przypadków (Case Study) – dyskutowane w małych grupach i/lub na forum,
  • plenarne dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe zawierające informacje poruszane na szkoleniu.

LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE:
Liczba uczestników w każdej grupie szkoleniowej będzie nie większa niż 25 osób.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
Szkolenia odbywać się będą w godz. 8.30 – 17.00.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Program szkolenia