Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w październiku 2022 roku

Według stanu na koniec października 2022 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1269 bezrobotnych, w tym 715 kobiet. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 4,3% w porównaniu ze stanem na koniec października ubiegłego roku. Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 7,7%. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim, według danych GUS, na koniec września br. (aktualnie dostępna) wynosiła 7,4% ludności aktywnej zawodowo (tj. o 0,4 pkt proc. mniej niż we wrześniu 2021 r.), kraj– 5,1%, województwo– 8,2%, podregion ełcki1 – 10,3%.

1W skład podregionu wchodzą powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski i węgorzewski.

 

Analiza rynku pracy – październik 2022

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy