Co dalej z obwodnicą giżycką i „16-stką”?

Bardzo interesujący przebieg miało czwartkowe spotkanie radnych miejskich i powiatowych oraz przedstawicieli samorządów gmin i powiatu giżyckiego z Mirosławem Nicewiczem, dyrektorem olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Tematem spotkania były inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach w latach 2014-2020, w tym przyszłość obwodnicy giżyckiej i ciąg dalszy inwestycji drogi krajowej nr 16 w naszym regionie. Organizatorem spotkania był Starosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski.

                  W sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 16 Dyrektor Nicewicz poinformował, że gotowe jest już Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ), które w lutym powinno zostać przekazane samorządom do zaopiniowania, a następnie do końca I kwartału, Zespołowi ds Opiniowania Projektów Inwestycyjnych. Ostatecznie podjęta zostanie wreszcie decyzja o przebiegu ostatecznym drogi w naszym regionie na podstawie wariantów opracowanych dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Etap ten planowany jest do zakończenia na połowę bieżącego roku.

Dyrektor Nicewicz przybliżył również wszystkim temat związany z modernizacją obwodnicy Giżyckiej. Rozbudowa polega na dobudowaniu drugiej jezdni do istniejącej obecnie, w tym przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę dróg serwisowych obsługujących tereny przylegające oraz chodników dla pieszych. Obecnie wykonywana jest dokumentacja rozbudowy drogi oraz przygotowywane są materiały do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji.
Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem środków finansowych z kolejnego okresu finansowania środkami UE. Nie ma więc pewności co do jej szybkiego wykonawstwa. Pytania radnych i samorządowców skupiły się więc na częściowym rozwiązaniu problemu skrzyżowania w kierunku na Świdry. Dyrektor Nicewicz jasno określił stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, które nie wyraża zgody na tymczasowe rozwiązania. W podsumowaniu Starosta Giżycki zaproponował rozwiązanie uwzględniające postulaty wszystkich stron. Propozycja dotyczy ewentualnego zaplanowania w budżecie GDDKiA środków własnych na wykonanie skrzyżowania na Świdry (planowane rozwiązanie poprzez nowe rondo) po zakończeniu prac nad kompleksową dokumentacją całej obwdnicy. W przyszłym roku bowiem nie będzie jeszcze z pewnością żadnych otwartych źródeł finansowania na całość finansowania projektu obwodnicy ze środków unijnych.