Dalsze czasowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a także koniecznymi działaniami profilaktycznymi i zapobiegawczymi, Starosta Giżycki podjął decyzję o dalszych czasowych ograniczeniach w bezpośredniej obsłudze Klientów Starostwa Powiatowego w Giżycku.
Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Sekretariat Starostwa Powiatowego funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu. Dostęp bezpośredni utrzymany jest dla firm kurierskich, Poczty Polskiej, pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, w innych sytuacjach – po poinformowaniu pracownika sekretariatu  – tel. 87 428 59 58 w. 20.
Starostwo pracuje w dotychczasowych godzinach, tj. w poniedziałki od. 8:00 do 16:00  pozostałe dni w godz. 7:30- 15:30
Bezpośrednia obsługa obywateli, będzie się odbywać w zakresie następujących spraw:
 1. wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;
 2. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
  1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
  2. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),
  3. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),
  4. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, z
 3. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471);
  3. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695).
Kasa Starostwa Powiatowego
Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku będzie zamknięta do odwołania. Wszelkie płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych lub przelewem na konto:
 • 62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 – Starostwo Powiatowe – rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków);
 • 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050  – Starostwo Powiatowe – sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe;
 • 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070 – Powiat Giżycki – dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie);
 • 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 – opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)
SPRAWY PILNE BĘDĄ ZAŁATWIANE WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM.
Sekretariat
Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Sekretariat Starostwa Powiatowego funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu. Dostęp bezpośredni utrzymany jest dla firm kurierskich, Poczty Polskiej, pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, w innych sytuacjach – po poinformowaniu pracownika sekretariatu.
Telefon: (87) 428 59 58 w. 20      fax (87) 428 55 06.
Wydział Komunikacji
Od dnia 26 marca 2020 r. załatwianie spraw niecierpiących zwłoki możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu dnia i godziny załatwienia sprawy.
Telefonicznego umówienia terminu załatwienia sprawy można dokonywać pod nr telefonu: (87) 428 59 58 wew. 50 w godz. od 7.30 do 8.30 oraz od 14:30 do 15:30.
Odebranie lub wymianę dowodu rejestracyjnego proszę przełożyć do czasu unormowania sytuacji zdrowotnej w kraju. Nie ma potrzeby posiadania dowodu rejestracyjnego w pojeździe. Wszystkie dane są zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców  i dostępne są upoważnionym służbom.
Zgłaszanie nabycia i zbycia pojazdu:
– korespondencyjnie:  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
– elektronicznie:  przez ePUAP.
W sprawach wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Sprawy konsumenckie w okresie od 17 marca 2020 roku będą załatwiane:
– telefonicznie, w godz. od 8:00 do 14:00 – numer telefonu 503 622 636
Wniosek o interwencję można złożyć:
– korespondencyjnie:  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
– elektronicznie:  przez ePUAP.
W przypadku kiedy obecność klienta w Starostwie Powiatowym w Giżycku okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty przez Rzecznika Konsumentów, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca przyjęcia.
Wydział Budownictwa
W Wydziale Budownictwa w okresie od 17 marca 2020 roku, informacje będą udzielane:
telefonicznie -– numer telefonu (87) 428 13-38 wew. 42, 43
Wnioski można złożyć:
– korespondencyjnie: w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14,
  11-500 Giżycko, pokój 13.
– elektronicznie:  przez ePUAP.
W sprawach
 1. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),
 2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),
kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
W Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w okresie od 17 marca 2020 roku zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa klienta:
Informacje będą udzielane:
– telefonicznie -– numery telefonów (87) 429 17 57 (Ewidencja Gruntów i Budynków )
                                             (87) 429 18 39  (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej)
                                              (87) 429 17 57 wew. 31, 36 (Gospodarka Gruntami)
– elektronicznie:geodeta@powiatgizycki.pl
– poprzez System Informacji Przestrzennej https://gizycki.e-mapa.net/
Wszelkie wnioski lub dokumenty prosimy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku:   Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 13 lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
W sprawach:
 1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
 2. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710, z
kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
Sprawy wydziału w okresie od 17 marca 2020 roku będą załatwiane:
– telefonicznie, w godz. od 8:00 do 14:00 – numer telefonu (87) 428 59 58  w. 54 lub 26
W sprawach:
 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
 2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471);
 3. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695).
kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje będą udzielane:
telefonicznie – numer telefonu (87) 428 59 58 w. 37
Wnioski można złożyć:
– korespondencyjnie: w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14,
  11-500 Giżycko, pokój 13.
– elektronicznie:  przez ePUAP.
W przypadku kiedy obecność klienta w urzędzie okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty, po uprzednim telefonicznym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
Starosta
Godziny przyjęć klientów przez Starostę zostają zawieszone do odwołania.
Mieszkańcy powiatu mogą kontaktować się ze Starostą telefonicznie.