Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152)

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2021r. do 31.03.2021r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl – wymagane będzie podpisanie dokumentów podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5.000,00 zł.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Dotacja przysługuje, jeżeli przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotację mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30.11.2020r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną niżej wymienionymi kodami PKD 2007 jako rodzaj przeważającej działalności:

L.p. Kod PKD Nazwa kodu
1. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
7. 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
8. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
9. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
10. 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
11. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
12. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
13. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
14. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
15. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
16. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
18. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
19. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
20. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
21. 74.20.Z Działalność fotograficzna
22. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
23. 79.11.A Działalność agentów turystycznych
24. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
25. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
27. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
28. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
29. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
30. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
31. 85.59.A Nauka języków obcych
32. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
33. 86.10.Z Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej. (Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej).
34. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
35. 86.90.D Działalność paramedyczna
36. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
37. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
38. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
39. 91.02.Z Działalność muzeów
40. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
41. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
42. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
43. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
44. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
45. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
48. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Szczegółowe informacje  zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.gizycko.praca.gov.pl => Tarcza Antykryzysowa=> usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy=> Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 429 64 51, 87 429 64 50