Dotacje dla sektora pozarządowego w 2012 roku w Powiecie Giżyckim

Wypełnisz lub nie – od tego zależy przyszłość dotacji
W najbliższym czasie organizacje sektora pozarządowego objęte ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otrzymają drogą listowną lub elektroniczną, ankiety pt. „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”.

Ankieta jest również dostępna do pobrania poniżej. Możliwe jest więc wypełnienie i przesłanie jej drogą elektroniczną.

Ankieta obejmuje II części:

  • w części I: organizacje m.in. poproszone zostaną o odświeżenie swoich danych teleadresowych i wskazanie sfer życia publicznego, w których podejmują swoje działania,
  • część II: dotyczyć będzie nowego sposobu budowy Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na kolejne lata. Do tej pory wszelkie postępowania w tym zakresie prowadzone były w oparciu o dane z lat poprzednich. W tej chwili chcemy poprosić organizacje, w szczególności te, które na stałe już aktywnie współpracują z Powiatem Giżyckim w oparciu o wskazaną wyżej ustawę, o wcześniejsze złożenie informacji o planowanych zamierzeniach do zrealizowania w trybie wsparcia lub powierzenia zadań. Umożliwi to przede wszystkim racjonalniejsze zaplanowanie skromnych środków finansowych na poszczególne rodzaje zadań oraz ich umieszczenie w Programie Współpracy na 2012 rok zgodnie z realnym udziałem sektora NGO oraz realnymi możliwościami finansowymi samorządu Powiatu Giżyckiego. Jest to również szansa, na ujęcie w Programie ewentualnych interesujących nowych inicjatyw, na które później trudno jest wygospodarować jakiekolwiek nie zaplanowane wcześniej środki.

Wypełnione ankiety powinny zostać zwrócone do siedziby Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, do dnia 16 sierpnia br. Wnioski te zostaną wstępnie ocenione przez powołany przez Starostę zespół pod względem celowości oraz możliwości finansowych Powiatu, a następnie przez Zarząd Powiatu. Stanowić one będą podstawę do zbudowania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012, w tym najistotniejszej dla niego części merytorycznej i finansowej. Zamierzenia nie złożone w ramach ankiety będą miały znikome szanse na wsparcie w przyszłym roku. Ostatecznie przyjęte w Programie obszary działań oraz kwoty na ich sfinansowanie stanowić będą podstawę postępowań konkursowych i pozakonkursowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stworzenie „Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych Powiatu Giżyckiego” i opracowanie procedury jej aktualizowania jest elementem realizacji projektu „Akademia Zarządzania Nowoczesnym i Przejrzystym Urzędem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Giżycku (Partnera projektu).

Będzie to jednocześnie coroczny element przygotowujący do opracowań kolejnych rocznych Programów Współpracy.

Ankieta „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO” [pobierz]