Dotacje dla sektora pozarządowego w 2014 roku w Powiecie Giżyckim

Wypełnisz lub nie – od tego zależy przyszłość dotacji !

Termin składania ankiet mija 16 sierpnia 2013 r.

 

 

 

W najbliższym czasie organizacje sektora pozarządowego objęte ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otrzymają drogą listowną lub elektroniczną, ankiety pt. „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”.  

Ankieta jest również dostępna do pobrania poniżej. Możliwe jest więc wypełnienie i przesłanie jej drogą elektroniczną.

Ankieta obejmuje II części:

w części I: Organizacje m.in. poproszone zostaną o odświeżenie swoich danych teleadresowych i wskazanie sfer życia publicznego, w których podejmują swoje działania.

w części II: Chcemy poprosić organizacje, w szczególności te, które na stałe już aktywnie współpracują z Powiatem Giżyckim w oparciu o wskazaną wyżej ustawę, o wcześniejsze złożenie informacji o planowanych zamierzeniach do zrealizowania w trybie wsparcia lub powierzenia zadań. Umożliwi to przede wszystkim racjonalniejsze zaplanowanie skromnych środków finansowych na poszczególne rodzaje zadań zgodnie z realnym udziałem sektora NGO oraz realnymi możliwościami finansowymi samorządu Powiatu Giżyckiego. Jest to również szansa, na ujęcie ewentualnych interesujących nowych inicjatyw, na które później trudno jest wygospodarować jakiekolwiek nie zaplanowane wcześniej środki.

Wnioski te zostaną wstępnie ocenione przez powołany przez Starostę zespół pod względem celowości oraz możliwości finansowych Powiatu, a następnie przez Zarząd Powiatu.

Ostatecznie przyjęte obszary działań oraz kwoty na ich sfinansowanie stanowić będą podstawę postępowań konkursowych i pozakonkursowych na realizację zadań publicznych w 2014 roku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnione ankiety powinny zostać zwrócone do siedziby Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, do dnia 16 sierpnia 2013 r.

 

 
Ankieta „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”   [pobierz]