Dotacje dla sektora pozarządowego w 2018 roku w Powiecie Giżyckim

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiety pt. „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO”.
Wypełnisz lub nie – od tego zależy przyszłość dotacji!
Termin składania ankiet mija 10 września 2017 r.

Ankieta obejmuje II części:

w części I: Organizacje m.in. poproszone zostaną o odświeżenie swoich danych teleadresowych i wskazanie sfer życia publicznego, w których podejmują swoje działania.

w części II: Chcemy poprosić organizacje, w szczególności te, które na stałe już aktywnie współpracują z Powiatem Giżyckim w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o wcześniejsze złożenie informacji o planowanych zamierzeniach do zrealizowania w trybie wsparcia lub powierzenia zadań. Umożliwi to przede wszystkim racjonalniejsze zaplanowanie skromnych środków finansowych na poszczególne rodzaje zadań zgodnie z realnym udziałem sektora NGO oraz realnymi możliwościami finansowymi samorządu Powiatu Giżyckiego. Jest to również szansa, na ujęcie ewentualnych interesujących nowych inicjatyw w ramach zadań publicznych realizowanych przez samorząd powiatowy, na które później trudno jest wygospodarować jakiekolwiek nie zaplanowane wcześniej środki.

Wnioski te zostaną wstępnie ocenione przez powołany przez Starostę zespół pod względem celowości oraz możliwości finansowych Powiatu, a następnie przez Zarząd Powiatu.

Ostatecznie przyjęte obszary działań oraz kwoty na ich sfinansowanie stanowić będą podstawę postępowań konkursowych i pozakonkursowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnioną ankietę należy do dnia 10 września 2017 r.  dostarczyć lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Wydział Spraw Obywatelskich, pokój 211, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, lub pocztą elektroniczną na adres: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

Nawet jeżeli nie planują Państwo ubiegać się o dotacje w przyszłym roku, zachęcamy do podania / zaktualizowania danych teleadresowych organizacji, szczególnie adresu e-mail, na który mogą Państwo otrzymywać informacje ważne dla sektora pozarządowego, dotyczące m.in. konkursów grantowych, konsultacji społecznych, szkoleń, konferencji itp.

Ankieta „MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU GIŻYCKIEGO” [pobierz]