Dotacje na innowacje

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

 

Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Konkurs ma formę zamkniętą.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wsparcia wynosi: 50.000 PLN, maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2.000.000 PLN.

O wsparcie mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W ramach niniejszego konkursu mogą być dofinansowane: projekty na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
– zmiany organizacyjne i procesowe,
– zmiany organizacyjne i produktowe,
– zmiany procesowe,
– zmiany produktowe.

Termin składania wniosków od 15 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. (30 dni roboczych) w godzinach 8.00 – 15.30

 

Więcej informacji na stronie WMARR    [przejdź]