Dotacje na szkolenia ratowników wodnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego” organizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu. Budżet programu wynosi 150.000 zł

Czas trwania projektu: 15.07 – 31.12.2020.

Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Szkolenia ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.

Adresatami zadania mogą być tylko osoby, które:
a) spełniają wymagania wskazane dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Koszty kwalifikowalne:
– wynagrodzenia dla osób szkolących,
– zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia niepobierających wynagrodzenia,
– zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania,
– koszt wynajmu i korzystania z pomieszczeń (sal szkoleniowych, pływalni) niezbędnych do realizacji zadania,
– zakup środków ochrony osobistej i do dezynfekcji.

Termin składania wniosków:
30 czerwca 2020

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego-