Dotacje w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!!
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe  do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Termin składania ofert mija 13 lutego 2012 r.:•    w wersji elektronicznej upływa w dniu 13.02.2012 r. o godz. 16.15
•    w wersji papierowej (wydruk po złożeniu oferty w generatorze ofert) upływa 13.02.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
Działania projektów w PO FIO powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów:
Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych priorytetów.
 
W ramach PO FIO w roku 2012 przewiduje się możliwość dofinansowania projektów „jednorocznych” (tj. projektów realizowanych wyłącznie w roku 2012, czyli trwających maksymalnie 7 miesięcy) oraz projektów „dwuletnich” (tj. projektów rozpoczynających się w roku 2012, a następnie realizowanych i zakończonych we wrześniu roku 2013, czyli trwających maksymalnie 16 miesięcy).
 
Termin rozpoczęcia zadania dla projektów „jednorocznych” i „dwuletnich”: od 1 czerwca 2012 r.
 
Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania:
– dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2012 r.,
– dla projektów „dwuletnich”: 30 września 2013 r.
W przypadku projektów z komponentów: regionalnego i wolontariatu długoterminowego możliwe są tylko projekty dwuletnie (realizowane do 30 września 2013 r.). Okres realizacji zadania musi mieścić się w ww. określonych terminach, jednak może być krótszy. Wyjątek stanowią projekty realizowane w komponentach, które mogą być wyłącznie dwuletnie.
 
Wysokość wnioskowanej dotacji:
– dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 200 tys. zł.
– dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).
– dla projektów z komponentu regionalnego w Priorytecie II, wysokość wnioskowanej dotacji dwuletniej wynosi od 400.000 do 500.000 zł.
– dla projektów z komponentu wolontariatu długoterminowego w Priorytecie I, wysokość wnioskowanej dotacji dwuletniej wynosi 500.000 zł.
 
Udział środków własnych:
– dla projektów o wnioskowanej dotacji od 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości projektu (środki własne finansowe lub niefinansowe),
– dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości projektu (środki własne finansowe).
– dla projektów o wnioskowanej dotacji od powyżej 150 tys. zł do 200 tys. zł – co najmniej 20% wartości projektu (środki własne finansowe).
W przypadku komponentu regionalnego, wartość projektów wynosi od 400 do 500 tys. zł.
Wkład własny powinien stanowić 10% wartości projektu, może być wniesiony zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej (wkład osobowy).

Więcej informacji: http://www.pozytek.gov.pl/PO,FIO,2012,1156.html