Dotacje w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w programie dla organizacji pozarządowych „Obywatele dla Demokracji”, finansowanym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Dotacje udzielane w ramach tego Programu mają na celu:
– zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym,
– upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka,
– rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej,
– wspieranie grup narażonych na wykluczenie,
– wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi III sektora.

Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną.

O wsparcie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, które: mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; nie działają w celu osiągnięcia zysku; są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych; nie są instytucjami religijnymi.  

Wysokość wsparcia i terminy składania wniosków różnią się w zależności od charakteru projektów (tematyczne, systemowe, współpraca dwustronna):

PROJEKTY TEMATYCZNE: nabór od 1 września do 15 października 2013 r., wysokość dotacji od 50 tys. do 250 tys. zł lub do 350 tys. zł w przypadku projektów realizowanych partnerstwie.

PROJEKTY SYSTEMOWE:  nabór wniosków od 16 października do 15 listopada 2013 r., wysokość dotacji od 300 tys. do 1,5 mln zł lub do 2 mln zł (projekty realizowane w partnerstwie).

WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA: nabór wniosków od 1 września 2013 r. do 1 września 2014 r. – na poszukiwanie partnerów i przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich (wysokość dotacji do 50 tys. zł), oraz w okresie od 3 lutego 2014 r. do 1 grudnia 2015 r. na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej  (wysokość dotacji do 65 tys. zł).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.ngofund.org.pl