Drugie zaproszenie do składania ofert – badania specjalistyczne i psychologiczne

Zaproszenie

Powiat Giżycki działając w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na udzielanie świadczeń z zakresu:

  1. badań specjalistycznych,
  2. badań psychologicznych,

na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Termin kwalifikacji wojskowej ustala się na 12-29 czerwca 2023r.

Podstawa prawna: art. 63 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.) oraz § 2 pkt 7 porozumienia Nr ZK-III.6610.30.2023 zawartego między Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Giżyckim z dnia 08 maja 2023 r. w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)

1. Organem zapraszającym do składania ofert jest Powiat Giżycki, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

2. Przedmiotem konkursu ofert, jest wykonanie usług z zakresu:
1) badań specjalistycznych (kardiolog, okulista),
2) badań psychologicznych,

3. Formularz ofertowy należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, na parterze w pokoju nr 10, w terminie do 25.05.2023, do godziny 14:00. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26.05.2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku.

4. Informujemy, że istnieje możliwość zwrócenia się oferenta o wyjaśnienia treści postanowień zawartych w zaproszeniu, pod numerem 087 428 59 58 wew. 37.

5. Warunki zamówienia:
1) Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) Formularz umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
3) Szczegółowe warunki konkursu:
a) miejscem udzielania świadczeń będących przedmiotem niniejszego konkursu jest miasto Giżycko w powiecie giżyckim,
b) termin udzielania świadczeń: 12-29 czerwca 2023r.
c) dopuszcza się składanie częściowych ofert, na świadczenie usług ujętych w przedmiocie konkursu.
4) Umowa będzie zawarta na czas trwania wykonywania obowiązków Powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej na terenie Powiatu Giżyckiego. Istnieje możliwość zawarcia umowy na 3 lata (z coroczną aktualizacją cennika)
5) Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z KRS, z rejestru właściwego wojewody, z rejestru Okręgowej Rady Lekarskiej albo dokumentów z rejestru podmiotów gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
7) Wymagania dla podmiotów leczniczych:
a) miejsce wykonywania świadczeń – Miasto Giżycko w powiecie giżyckim;
b) kadra medyczna spełniająca wymogi do wykonywania świadczeń objętych niniejszym konkursem;
c) sprzęt niezbędny do wykonywania świadczeń objętych niniejszym konkursem;
8) Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku może złożyć do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego umotywowany protest w formie pisemnej, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.
9) Wyraża się zgodę na wykonywanie wybranych świadczeń w ramach zgłoszonych ofert przez podwykonawców oferenta.