Formularze papierowe

 

  gdzie załatwić/ procedura załatwiania / formularze do pobrania
Wydanie pozwolenia na budowę

Wydział Budownictwa

Wydanie pozwolenia na rozbiórkę
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych
Wydanie zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z operatu ewidencyjnego

Wydział Geodezji

Udostępnianie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych
Koordynacja dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu
Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
Kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu przeznaczonej do dożywotniego użytkowania osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę
Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu pod budynkiem osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Wydanie decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów
Uzgadnianie projektów zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem ochrony gruntów rolnych
Udostępnianie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych do zgłaszanych prac.
Udostępnienie informacji publicznej

Starostwo Powiatowe

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Starostwo Powiatowe

Wydanie pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok lub prochów

Wydział Spraw Obywatelskich

Protokół odbioru rzeczy znalezionej

Wydział Organizacyjny

Rejestracja pojazdów; wydawanie zaświadczenia o posiadaniu pojazdu; wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych; wydawanie tablic tymczasowych; wycofanie pojazdu z ruchu; czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział Komunikacji

Wydanie prawa jazdy; wydawanie wtórników praw jazdy oraz wymiana praw jazdy; wydawanie międzynarodowych praw jazdy; wymiana prawa jazdy wystawionego za granicą; wydawanie cofniętych i zatrzymanych praw jazdy
Wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, wydawanie licencji na transport drogowy rzeczy lub osób
Wydanie / wymiana karty wędkarskiej

Wydział Ochrony Środowiska

Rejestracja sprzętu do połowu ryb
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Zezwolenie na transport odpadów
Zgłoszenie do rejestru prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wpis do rejestru zwierząt egzotycznych
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
Zgłoszenie instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Udzielenie pomocy prawnej rzecznika ds. konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów