INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.... Szczegóły poniżej...

Przewodnik po e-usługach

WITAMY NA STRONACH E-URZĘDU

Przekazujemy do Państwa dyspozycji portal z pełnym zakresem usług elektronicznych administracji publicznej, jakie  w chwili obecnej realizowane są w Starostwie Powiatowym w Giżycku.   Cała zakładka podzielona jest na:

1. Przewodnik po e-usługach

2. e- formularze

3. E-PUAP

4. Cyfrowy Urząd

W zakładce „E-formularze” znajdziecie Państwo wszystkie formularze, niezbędne do załatwienia sprawy w naszym Urzędzie oraz uzyskacie informację o procedurze jej przebiegu. W kolumnie z lewej strony znajdują się kolejne formularze niezbędne do wszczęcia postępowań. Po kliknięciu na nie Klient ma dwie możliwości:

– ściągnięcia formularza na własny komputer, wypełnienia i dalszego rozporządzania nim drogą elektroniczną (poprzez opcję „zapisz” lub „zapisz jako”) , lub

– wypełnienia i wydrukowania w celu dalszego osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie (np. poprzez opcję „otwórz”).

Po kliknięciu na pole w kolumnie prawej Klient uzyska informację gdzie i w jaki sposób musi załatwić daną sprawę, jakie są wymagania dotyczące terminów, skompletowania dokumentów, załączników do danej sprawy, itp.

W zakładce „E-PUAP” znajdziecie Państwo dostęp do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, za pomocą której można uzyskać bezpłatny podpis elektroniczny zwany Profilem Zaufanym, a następnie załatwiać
wszelkie sprawy urzędowe drogą elektroniczną.
W dniu 22 maja weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potwierdzania ,przedłuzania ważności ,wykorzystywania i unieważniania Profilu Zaufanego Epuap (DzU. nr 93,poz.547 z 2011r). Umożliwia ono potwierdzanie w jednostkach uprawnionych zarejestrowanych na stronie www.epuap.gov.pl Profilu Zaufanego, równoważnego prawnie podpisowi certyfikowanemu. Profil Zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę, będącą użytkownikiem konta na Platformie Usług Administracji Publicznej ( ePUAP ).

Jak przebiega procedura rejestracji na portalu E-PUAP?

Klikacie Państwo na zakładkę E-PUAP na naszej stronie lub wchodzicie na stronę www.epuap.gov.pl. W górnej części ekranu poprzez opcję „Zarejestruj się” należy założyć własne konto, w trakcie którego Klient otrzyma indywidualny login i hasło. W tym momencie możemy już przystąpić do czynności związanych z uzyskaniem bezpłatnego podpisu elektronicznego (Profilu Zaufanego).
Za pomocą nadanego loginu i hasła wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.gov.pl,  złożyć wniosek o Profil Zaufany ePUAP (poprzez zakładkę „Załóż profil”),a następnie udać się osobiście i  potwierdzić swoje dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń (tj. jednostki ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty ). W Giżycku można już potwierdzać Profil Zaufany w Urzędzie Skarbowym (pokój  22), w Olsztynie w Urzędzie Wojewódzkim (w pomieszczeniu nr 2 w segmencie A1). Należy wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz ewentualnie wydruk wniosku o nadanie Profilu Zaufanego, który otrzyma każdy wnioskodawca na swój adres e-mail, zgłoszony w formularzu (nie jest on jednak konieczny). Cała procedura może być załatwiona w ciągu 1 godziny.

Od tego momentu dysponujemy swoim Profilem Zaufanym jako pełnoprawnym podpisem elektronicznym w kontaktach z wszystkimi urzędami w kraju w celu załatwienia spraw będących w zakresie ich kompetencji.

Jak możemy załatwić sprawę drogą elektroniczną posiadając już Profil Zaufany?

1. Zgodnie z instrukcją powyżej ściągamy z Zakładki „e-formularze” potrzebny nam formularz wniosku, wypełniamy go i zapisujemy elektronicznie. W razie potrzeby przygotowujemy dodatkowe załączniki w wersji elektronicznej na komputerze domowym,

2. Logujemy się na portal www.epuap.gov.pl,

3. Po zalogowaniu w wyszukiwarce portalu www.epuap.gov.pl wbijamy hasło „Giżycko”. Znajdziemy tam formularz uniwersalny Starostwa Powiatowego w Giżycku, który umożliwia obecnie składanie uprzednio przygotowanego wniosku (zgodnie z opisem w pkt 1)

4. Wybieramy przycisk „przejdź do formularza” i wypełniamy go treścią oraz w miejscu „Załączniki” dołączamy wszystkie uprzednio przygotowane dokumenty.

5. Wybieramy opcję „Zapisz i przejdź dalej”

6. Następnie w oknie „Podpis dokumentu” wybieramy opcję „Podpisz profilem zaufanym”

7. Po potwierdzeniu otrzymamy na swoją pocztę elektroniczną 40-znakowy  kod, który za pomocą opcji kopiuj/wklej wprowadzamy do okienka „Kod weryfikacyjny” i wybieramy opcję „Zatwierdź”

8. Końcowym działaniem jest wybranie opcji „Wyślij”

W tym momencie cała nasza dokumentacja zostaje przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Giżycku i zgodnie z kompetencjami przekazana na odpowiednie stanowisko. Rozpoczyna się zgodna z Kodeksem Postępowania Administracyjnego procedura.

Oczywiście całą procedurę możemy wykonać również posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny. EPUAP pozwala również na przesłanie wniosku bez podpisu elektronicznego. Do wszczęcia sprawy konieczne jest jednak stawienie się w Urzędzie i złożenie na dokumentach własnoręcznego podpisu.

Cały obieg dokumentów w skrócie wygląda następująco (za portalem EPUAP):
W zakładce „Cyfrowy Urząd” (CU) Klient znajdzie dostęp do skrzynki podawczej jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Warmińsko –Mazurskiego. Cyfrowy Urząd, podobnie jak portal E-PUAP, służy do świadczenia usług drogą elektroniczną umożliwiając klientowi Urzędów interaktywne wypełnienie wniosku, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej. Klient Urzędu zwany jest dalej Użytkownikiem. W chwili obecnej portal CU jest w fazie wdrażania. Nie jest więc możliwe  aktualnie używanie Profilu Zaufanego do załatwiania spraw przez portal CU, a jedynie Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego. Po uruchomieniu usług w pelnym zakresie z użyciem Profilu Zaufanego poinformujemy Państwa o  tej możliwości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/