Ogłoszenie o konkursie FIO 2016

FIO_MPiPS_logo1Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW
do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo – od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r.
Priorytet 3. Aktywni obywatele – do 23 września 2015 r.
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe – do 23 września 2015 r.
oraz
Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3
Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4

Wysokość wnioskowanej dotacji:
– dla zadań „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
– dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),
– w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

Wymagany wkład własny: co najmniej 10% wartości dotacji

Maksymalny czas realizacji zadania:

w przypadku Priorytetu 2:
dla zadań „jednorocznych”: od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 8 miesięcy)
dla zadań „dwuletnich”: od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 19 miesięcy)

w przypadku Priorytetu 3 i Priorytetu 4:
dla zadań „jednorocznych”: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 10 miesięcy)
dla zadań  „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy)

w przypadku projektów złożonych w Komponencie Wsparcia Działań Strażniczych:
dla zadań „jednorocznych”: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 10 miesięcy)
dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy)

w przypadku projektów złożonych w Komponencie Działań Systemowych:
dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r.
dla zadań  „trzyletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl