FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027

Udostępniamy Państwu nową zakładkę dotyczącą wszystkich Funduszy Europejskich uruchomionych w kolejnym okresie finansowania 2021-2027. Właśnie rozpoczynają się pierwsze konkursy, przygotowywane są odpowiednie dokumenty i wytyczne. Strategię wykorzystania Funduszy Europejskich (FE) określa Umowa Partnerstwa między polskim rządem a Komisją Europejską. Założenia Umowy Partnerstwa realizowane są w Polsce za pomocą programów: krajowych i regionalnych.

Na stronie Powiatu Giżyckiego w górnej zakładce „UE” znajdują się informacje o poszczególnych programach. „Kliknięcie” w nazwę konkretnego programu otworzy w nowej karcie stronę główną wybranego programu. Macie tam Państwo dostęp do wszelkich informacji o ogłaszanych naborach, rodzaju dokumentacji, wnioskach, szkoleniach i konferencjach organizowanych w ramach danego programu. Mamy nadzieję, że ścieżka ta umożliwi szybki dostęp do zasobów, którymi się Państwo interesujecie.

zrzut ze strony powiatuPROGRAMY KRAJOWE:

1. FE na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Kwota przeznaczona na program: 114,1 mld zł

Dla kogo?:

 • samorządy terytorialne
 • przedsiębiorstwa
 • administracja publiczna
 • zarządcy infrastruktury kolejowej, drogowej, wodnej śródlądowej
 • przewoźnicy transportu miejskiego i intermodalnego oraz przewoźnicy kolejowi
 • dostawcy usług energetycznych
 • właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych
 • służby ratownicze
 • podmioty zarządzające portami lotniczymi, portami morskimi i parkami narodowymi
 • instytucje ochrony zdrowia, instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe (NGO)
 • kościoły i związki wyznaniowe

Przykładowe działania:

 • wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • poprawa efektywności energetycznej budynków
 • inteligentna infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa
 • modernizacja linii kolejowych, dokończenie sieci dróg szybkiego ruchu, wymiana taboru w transporcie publicznym
 • projekty inwestycyjne dotyczące systemów gospodarowania wodami opadowymi lub systemu zielonej i niebieskiej infrastruktury
 • poprawa jakości i dostępu do usług podstawowej opieki zdrowotnej

2. FE dla Nowoczesnej Gospodarki. Kwota przeznaczona na program: 37,6 mld zł

Dla kogo?:

 • przedsiębiorstwa
 • sektor nauki
 • konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub NGO
 • ośrodki innowacji

Przykładowe działania:

 • zielone i cyfrowe technologie
 • prace badawczo-rozwojowe
 • rozwój i wdrożenie innowacji
 • infrastrukturę B+R
 • rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw
 • podniesienie konkurencyjności produktów i usług w kraju i za granicą

3. FE dla Rozwoju Społecznego. Kwota przeznaczona na program: 19,1 mld zł

Dla kogo?:

 • osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny
 • rodzice dzieci w wieku żłobkowym
 • przedsiębiorcy i pracodawcy
 • nauczyciele i organy prowadzące szkoły
 • kadry i podmioty systemu ochrony zdrowia
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • partnerzy społeczni
 • organizacje pozarządowe

Przykładowe działania:

 • poprawa dostępu do zatrudnienia
 • wspieranie równego dostępu do edukacji, równy dostęp do kształcenia dla kobiet i mężczyzn
 • zapewnienie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
 • dostęp do opieki nad dziećmi do lat trzech
 • aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie dla ich rodzin
 • wsparcie samozatrudnienia poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej

4. FE na Rozwój Cyfrowy. Kwota przeznaczona na program: 9,4 mld zł

Dla kogo?:

 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni
 • administracja publiczna
 • podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • podmioty lecznicze
 • instytucje kultury

Przykładowe działania:

 • udostępnienie nowych e-usług o zasięgu ogólnokrajowym oraz systemów informatycznych (z obszaru zdrowia, finansów czy sprawiedliwości)
 • digitalizacja, dostęp i wykorzystanie informacji sektora publicznego, dzięki czemu będą mogły powstać nowe usługi i aplikacje w oparciu o dane
 • rozwój umiejętności cyfrowych pracowników, rozwój kompetencji specjalistycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa, gospodarki opartej na danych, dostępności cyfrowej
 • zwiększenie dostępu do szybkiego internetu

PROGRAMY REGIONALNE:

 1. FE dla Polski Wschodniej. Kwota przeznaczona na program: 12,5 mld zł.

Dla kogo?:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • ośrodki innowacji
 • operatorzy systemów dystrybucji energii
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • parki narodowe
 • PKP PLK S.A. i PKP S.A.
 • organizacje pozarządowe

Przykładowe działania:

 • wsparcie dla start-upów, innowacje dzięki zmianom wzorniczym, automatyzacja i robotyzacja, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki na inwestycję w turystykę
 • rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu, inwestycje w ochronę przyrody, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz zrównoważoną mobilność miejską
 • rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej
 • tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych

2. Program Interreg Litwa-Polska. Kwota przeznaczona na program 45,7 mln euro.

Program wspiera rozwój, współpracę oraz integrację europejskich regionów. Zadaniem jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i wymagają podjęcia wspólnych działań.

Dla kogo?:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje edukacyjne i kulturalne
 • uczelnie
 • jednostki naukowo-badawcze
 • placówki medyczne
 • służby
 • sektor pozarządowy
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (dotyczy niektórych programów)

Podstawowe zasady:

 • refundacja do 80% wydatków w projekcie
 • szeroka tematyka dla projektów współpracy
 • uproszczone metody rozliczania
 • baza dobrych praktyk z zakończonych projektów
 • wsparcie na etapie wnioskowania i realizacji projektów

3. FE dla Rybactwa. Kwota przeznaczona na program 2,4 mld zł

Dla kogo?:

 • podmioty, które prowadzą działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i akwakultury (połów, przetwarzanie, sprzedaż)
 • Rybackie Lokalne Grupy Działania
 • organizacje: rybackie, producentów ryb, zrzeszające producentów akwakultury
 • związku, stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego, które realizują statutowe działania w zakresie rybactwa
 • instytuty naukowo-badawcze
 • administracja

Przykładowe działania:

 • wzmocnienie zrównoważonej działalności połowowej
 • ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych
 • zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2
 • dostosowanie zdolności połowowej do posiadanych uprawnień
 • wspieranie systemu skutecznej kontroli rybołówstwa
 • pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych danych rybackich
 • zwiększenie konkurencyjności produkcji akwakultury
 • propagowanie wiedzy o morzu
 • zapewnienie nadzoru morskiego lub współpracy straży przybrzeżnej