„Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”

Pod takim hasłem 16 stycznia br. w auli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyła się konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Giżycku dotycząca współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych ze szkołami w zakresie doradztwa zawodowego.

Celem konferencji było ukazanie znaczącej roli współpracy pomiędzy poradniami a szkołami w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów.

Na pytanie „Gdzie jesteśmy?” odpowiedzią były prezentacje poradni z Ełku, Węgorzewa i Giżycka. Natomiast odpowiedź na pytanie „Dokąd zmierzamy? otrzymano poprzez określenie oczekiwań uczestników konferencji wobec Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

Oto one:

Oczekiwania dyrektorów szkół wobec doradców zawodowych pracujących w poradniach:

 • Zacieśnienie współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym np. w zakresie spotkań z rodzicami, spotkań z młodzieżą, wspólne organizowanie spotkań z absolwentami, znanymi osobowościami;
 • Spotkania z klasami kończącymi szkoły ponadgimnazjalne,
 • Kontynuacja spotkań dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z pedagogami szkolnymi z gimnazjów.

Oczekiwania szkolnych doradców zawodowych wobec doradców zawodowych pracujących w poradniach:

 • Kontynuacja dotychczasowych form pomocy;
 • Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie doradztwa zawodowego;
 • Dzielenie się narzędziami pracy doradcy zawodowego.

Oczekiwania dyrektorów i doradców z poradni psychologiczno – pedagogicznych wobec dyrektorów i szkolnych doradców zawodowych ze szkół:

 • Zwiększenie możliwości wejścia na zajęcia lekcyjne;
 • Udrożnienie wewnątrzszkolnego przepływu informacji o ofercie pp-p dotyczącej doradztwa zawodowego realizowanego dla uczniów, szczególnie o możliwościach skorzystania z indywidualnych konsultacji w poradni;
 • Wyznaczenie w szkołach osób do koordynowania działań z zakresu doradztwa zawodowego;
 • Realizowanie w szkołach tematyki edukacyjno – zawodowej na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych;
 • Angażowanie, mobilizowanie uczniów w różnorodne działania edukacyjno – zawodowe.

Poradnie i szkoły są podstawowymi podmiotami realizującymi wspólnie działania wobec uczniów.

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakłada na szkoły obowiązek realizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym doradztwa zawodowego.

Natomiast Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych nakłada na poradnie obowiązek wspierania szkół w tym zakresie.

Poradnie i szkoły są więc instytucjami zależnymi od siebie i to od nas – pracowników zależy jak będzie wyglądała nasza współpraca.

 

 

Tekst: Marta Knaś
Fot. Archiwum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Giżycku